BAB YANG KESEPULUH
DARIHAL DEWAN-DEWAN


FASAL 42. Dewan ‘Ulamak PAS Pusat
   1. Sebuah Dewan 'Ulamak PAS Pusat iaitu dewan yang tertinggi dalam PAS hendaklah ditubuhkan melalui Muktamar Tahunannya.

   2. Pejabat bagi Dewan ‘Ulamak PAS Pusat ialah sepertimana yang telah dinyatakan dalam Fasal 38(1) Perlembagaan ini.

   3. Ahli bagi Dewan ‘Ulamak ialah tuan-tuan guru atau/dan siswazah-siswazah lulusan apa-apa bidang pengajian Islam dari mana-mana Institusi Pengajian Tinggi atau mana-mana orang yang menguasai pengajian Islam yang telah menjadi ahli PAS.

   4. Dewan ‘Ulamak PAS Pusat hendaklah menyedia dan menyimpan sebuah buku besar daftar ahli yang dicatatkan di dalamnya butir-butir, Nama, No.Kad Pengenalan, Alamat, Pekerjaan, Kelulusan Pengajian dan Nombor Sijil Keahliannya dalam PAS. Buku itu hendaklah disimpan di Pejabat Setiausaha Dewan ‘Ulamak PAS Pusat.


FASAL 43. Muktamar Dewan ‘Ulamak PAS Pusat

   1. Muktamar Dewan ‘Ulamak PAS Pusat hendaklah diadakan sekali dalam setahun, sebolehbolehnya dalam bulan April atau mana-mana masa atau tarikh yang terdahulu sedikit daripada Muktamar Tahunan PAS, atau pada bila-bila jua masa yang ditetapkan oleh Jawatankuasa Kerja Dewan ‘Ulamak PAS Pusat. Satu notis muktamar hendaklah dihantar kepada ahli tidak kurang 14 hari daripada tarikh muktamar hendak diadakan.

   2. Muktamar Khas Dewan ‘Ulamak PAS Pusat bolehlah diadakan beberapa kali dalam setahun sekiranya dikehendaki oleh Ketua Dewan ‘Ulamak PAS Pusat atau dengan permintaan bersurat daripada sekurang-kurangnya satu pertiga daripada Ahli Jawatankuasa Kerja Dewan ‘Ulamak PAS Pusat atau satu pertiga daripada Dewan ‘Ulamak PAS Kawasan. Maka Muktamar Khas ini tidaklah boleh dibincangkan apa-apa perkara selain daripada perkara yang kerananya Muktamar itu diadakan.

   3. Ahli-ahli bagi Muktamar Tahunan Dewan ‘Ulamak PAS Pusat itu ialah:

    1. Pengerusi Tetap dan Timbalannya.

    2. Ahli-ahli Jawatankuasa Kerja Dewan ‘Ulamak PAS Pusat.

    3. Ketua-ketua Dewan ‘Ulamak PAS Negeri atau Timbalannya atau Naibnya dengan kebenaran bersurat jika Ketua atau Timbalan berhalangan.

    4. Ketua Dewan ‘Ulamak Kawasan atau Timbalannya atau Naibnya dengan kebenaran bersurat jika Ketuanya atau Timbalan Ketuanya berhalangan.

    5. Tidak lebih daripada tiga orang wakil yang dipilih dan diangkat oleh Mesyuarat Agung Tahunan Dewan ‘Ulamak PAS Kawasan.

   4. Satu perdua daripada ahli-ahli Muktamar di atas hadir adalah menjadi cukup bilang bagi menjalankan Muktamar itu.

   5. Pengerusi bagi Muktamar itu ialah Pengerusi Tetap dan/atau Timbalannya.

   6. Pengerusi Tetap dan Timbalan Pengerusi Tetap Muktamar itu hendaklah dipilih dua tahun sekali atau pada Muktamar Tahunan Dewan ‘Ulamak yang ada pemilihannya.

   7. Muktamar Tahunan Dewan ‘Ulamak PAS Pusat berkuasa mengangkat 20 wakil ke Muktamar Tahunan PAS mengikut Fasal 18(2)(f).


FASAL 44. Jawatankuasa Kerja Dewan ‘Ulamak PAS Pusat

   1. Adapun Jawatankuasa Kerja Dewan ‘Ulamak PAS Pusat itu ialah:

    1. Seorang Ketua

    2. Seorang Timbalan Ketua

    3. Seorang Naib Ketua

    4. Seorang Setiausaha

    5. Tidak lebih tiga orang Penolong Setiausaha

    6. Seorang Bendahari

    7. Seorang Ketua Penerangan

    8. Seorang Pengarah Pilihan Raya ‘Ulamak

    9. Tidak lebih daripada lapan belas orang Ahli Jawatankuasa Kerja Biasa.

   2. Ketua, Timbalan Ketua, Naib Ketua dan dua pertiga daripada Jawatankuasa yang disebutkan dalam Ceraian (1)(i) Fasal ini hendaklah dipilih dan dilantik oleh Muktamar Tahunan Dewan ‘Ulamak PAS Pusat pada tiap-tiap dua tahun sekali atau pada Muktamar Tahunan Dewan ‘Ulamak PAS Pusat yang ada pemilihannya daripada ‘Ulamak-ulamak yang telah menjadi ahli PAS

   3. Setiausaha, Penolong-penolong Setiausaha, Bendahari, Ketua Penerangan, Pengarah Pilihan Raya ‘Ulamak dan satu pertiga daripada Jawatankuasa yang disebutkan dalam Ceraian (1)(i) Fasal ini hendaklah dilantik oleh Ketua di dalam dan dengan persetujuan mesyuarat Jawatankuasa Kerja Dewan ‘Ulamak PAS Pusat daripada ‘Ulamak-ulamak yang telah menjadi ahli PAS, dan akan memegang jawatannya selama dua tahun atau sehingga kepada Muktamar Tahunan Dewan ‘Ulamak PAS Pusat yang ada pemilihannya, sehingga dia berhenti atau diberhentikan oleh Jawatankuasa Kerja Dewan ‘Ulamak PAS Pusat dengan apa-apa jua sebab.

   4. Jika sekiranya ketua Dewan ‘Ulamak PAS Pusat itu berhenti atau diberhentikan dengan apa-apa jua sebab sekalipun, maka Timbalan Ketuanya hendaklah memangku jawatan itu sehingga kepada Muktamar Tahunan yang akan datang yang ada pemilihannya. Dan jika kedua-duanya berhenti atau diberhentikan maka Naib Ketuanya hendaklah dilantik memangku jawatan ketuanya dan seorang daripada jawatankuasa kerja Dewan ‘Ulamak PAS Pusat hendaklah dilantik memangku jawatan Timbalan Ketua Dewan ‘Ulamak PAS Pusat dan seorang dilantik memangku jawatan Naib Ketua Dewan Ulamak itu oleh Jawatankuasa Kerja Dewan ‘Ulamak PAS Pusat sehingga kepada Muktamar pemilihan yang akan datang, dan jika Naib Ketuanya juga berhenti atau diberhentikan maka seorang daripada Jawatankuasa Kerja Dewan ‘Ulamak PAS Pusat hendaklah dilantik memangku jawatan Ketua Dewan ‘Ulamak PAS Pusat dan seorang dilantik memangku jawatan Timbalan Ketua Dewan Ulamak PAS Pusat dan seorang dilantik memangku jawatan Naib Ketua Dewan ‘Ulamak PAS Pusat oleh Jawatankuasa Kerja Dewan ‘Ulamak PAS Pusat sehingga kepada Muktamar Tahunan yang akan datang yang ada pemilihannya. Dan di tempat mereka yang mereka kosongkan bolehlah dilantik gantinya oleh Mesyuarat Jawatankuasa Kerja Dewan itu daripada mana-mana jua ‘Ulamak yang telah menjadi ahli PAS.

   5. Tiap-tiap seorang Jawatankuasa yang disebutkan dalam ceraian (1) Fasal ini bolehlah memohon berhenti daripada jawatannya dengan menulis surat kepada Setiausaha atau Ketua, dan permintaannya itu boleh diluluskan oleh mesyuarat Jawatankuasa Kerja Dewan ini apabila ia berpuas hati dengan sebab-sebab keberhentian itu.

   6. Jawatankuasa Kerja Dewan ‘Ulamak PAS Pusat ini hendaklah bersidang sekurang-kurangnya sekali dalam tiga bulan, atau pada bila-bila masa yang dikehendaki oleh Ketua atau dengan permintaan bersurat tidak kurang daripada satu pertiga daripada jumlah Ahli-ahli Jawatankuasa Kerja Dewan itu.

   7. Cukup bilang bagi menjalankan satu-satu mesyuarat Jawatankuasa Kerja ini ialah satu perdua daripada ahli-ahlinya hadir dan cukup bilang bagi mesyuarat Jawatankuasa Harian Dewan ‘Ulamak PAS Pusat itu ialah lima orang daripada ahlinya hadir.

   8. Adapun seseorang Ahli Jawatankuasa Kerja Dewan ‘Ulamak PAS Pusat itu bolehlah dilucutkan jawatannya dengan persetujuan mesyuarat Jawatankuasa Kerja Dewan jika gagal hadir mesyuarat sebanyak tiga kali berturut-turut tanpa sebarang makluman kepada Setiausaha Dewan itu.

   9. Ketua, atau Timbalannya jika Ketua itu berhalangan hendaklah mempengerusikan mesyuarat Jawatankuasa Kerja dan Jawatankuasa Harian Dewan itu.

   10. Ketua, Timbalan Ketua, Naib Ketua, Setiausaha, Penolong-penolong Setiausaha, Bendahari, Ketua Penerangan dan Pengarah Pilihan Raya ‘Ulamak Dewan ini adalah dengan sendirinya menjadi Jawatankuasa Harian Dewan ‘Ulamak PAS Pusat.

   11. Adapun Jawatankuasa Harian Dewan 'Ulamak PAS Pusat yang disebut dalam Ceraian (10) Fasal ini mempunyai tugas-tugas berikut:

    1. Bertanggungjawab ke atas kesempurnaan pentadbiran dan perjalanan Dewan 'Ulamak PAS Pusat dan urusan-urusan biasa Dewan ini.
    2. Menimbangkan sesuatu perkara yang mustahak dan terpaksa disegerakan.

    3. Mengadakan hubungan dan diplomasi dengan pelbagai pihak di peringkat Dewan ini selagi tidak bertentangan dengan dasardasar parti.<

    4. Melaksanakan tugas-tugas tertentu yang diperturunkan kepadanya oleh mesyuarat Jawatankuasa Kerja Dewan 'Ulamak PAS Pusat.

    5. Semua keputusan dan tindakan yang dibuat oleh jawatankuasa ini mengikut Pecahan (a), (b) dan (c) Ceraian ini hendaklah dimaklum dan disahkan oleh Jawatankuasa Kerja Dewan 'Ulamak PAS Pusat


FASAL 45. Tugas-tugas Dewan ‘Ulamak PAS Pusat

   1. Ketua

    1. Bertanggungjawab mengetuai kesempurnaan perjalanan pentadbiran, gerakan dan kegiatan Dewan ‘Ulamak PAS dalam negara ini.

    2. Mengambil segala langkah yang perlu bagi menjaga dan memelihara perpaduan, persefahaman dan kesungguhan Ahli-ahli Jawatankuasa Kerja Dewan ‘Ulamak PAS Pusat dalam menjalankan tugas masingmasing.

    3. Melantik Setiausaha, Penolong-penolong Setiausaha, Bendahari, Ketua Penerangan, Pengarah Pilihan Raya ‘Ulamak dan Ahliahli Jawatankuasa Kerja yang dilantik menurut peruntukan Perlembagaan ini dengan persetujuan mesyuarat Jawatankuasa Kerja Dewan Ulamak PAS Pusat.

    4. Menetap dan mempengerusikan mesyuaratmesyuarat Jawatankuasa Kerja dan Jawatankuasa Harian Dewan ‘Ulamak PAS Pusat.

   2. Timbalan Ketua

    1. Membantu tugas-tugas Ketua Dewan ‘Ulamak PAS Pusat.

    2. Mempengerusikan mesyuarat-mesyuarat Jawatankuasa Kerja dan Jawatankuasa Harian Dewan ‘Ulamak PAS Pusat apabila Ketua Dewan berhalangan atau tidak hadir.

   3. Naib Ketua

    1. Membantu tugas-tugas Ketua dan Timbalan Ketua Dewan ‘Ulamak PAS Pusat.

    2. Mempengerusikan mesyuarat-mesyuarat Jawatankuasa Kerja dan Jawatankuasa Harian Dewan ‘Ulamak PAS Pusat apabila Ketua atau Timbalan Ketua Dewan ‘Ulamak PAS Pusat berhalangan atau tidak hadir.

   4. Setiausaha

    1. Bertanggungjawab secara langsung kepada Ketua Dewan ‘Ulamak PAS Pusat dan mesyuarat Jawatankuasa Kerja Dewan ‘Ulamak PAS Pusat.

    2. Bertanggungjawab atas kesempurnaan dan perlaksanaan pentadbiran pejabat Dewan ‘Ulamak PAS Pusat dan pengambilan kakitangannya dengan persetujuan mesyuarat Jawatankuasa Harian Dewan ‘Ulamak PAS Pusat.

    3. Bertanggungjawab atas kesempurnaan semua mesyuarat Jawatankuasa Kerja dan Jawatankuasa Harian Dewan ‘Ulamak PAS Pusat.

   5. Penolong Setiausaha

    1. Bertanggungjawab kepada Setiausaha Dewan 'Ulamak PAS Pusat

    2. Membantu tugas-tugas Setiausaha dalam urusan pentadbiran Pejabat Dewan 'Ulamak PAS Pusat

   6. Bendahari

    1. Bertanggungjawab atas kesempurnaan kewangan Dewan 'Ulamak PAS Pusat .

    2. Bertanggungjawab menyediakan penyata tahunan kewangan untuk diperiksa oleh Pemeriksa Kira-kira Dewan ‘Ulamak PAS Pusat dan membentangkan penyata itu kepada Muktamar Tahunan Dewan ‘Ulamak PAS Pusat.

    3. Menyediakan rancangan-rancangan untuk mengukuhkan kedudukan kewangan Dewan ‘Ulamak PAS Pusat.

   7. Ketua Penerangan

    1. Bertanggungjawab atas kesempurnaan kegiatan dakwah dan penerangan Dewan 'Ulamak PAS Pusat.

    2. Menyedia, menyusun dan menyelaraskan program dan kegiatan penerangan Dewan 'Ulamak PAS Pusat.

    3. Bertanggungjawab melaporkan kepada Ketua dan Jawatankuasa Kerja Dewan 'Ulamak PAS Pusat atas segala tindakan dan usaha yang dijalankan berhubung dengan kegiatan dakwah dan penerangan.

   8. Pengarah Pilihan Raya ‘Ulamak

    1. Bertanggungjawab atas kesempurnaan seluruh urusan pilihan raya Dewan 'Ulamak PAS Pusat

    2. Menyedia, menyusun dan menyelaraskan aktiviti-aktiviti pilihan raya Dewan 'Ulamak PAS Pusat

    3. Bertanggungjawab melaporkan kepada Ketua Dewan 'Ulamak PAS Pusat dan Jawatankuasa Kerja Dewan 'Ulamak PAS Pusat atas segala usaha dan tindakan berhubung dengan kegiatan pilihan raya.

   9. Ahli-ahli Jawatankuasa Kerja

    1. Menjalankan usaha-usaha dalam negerinya untuk menyatukan tenaga dan pemikiran ‘Ulamak bagi memperkuat dan mempertingkatkan perjuangan Islam.

    2. Mengadakan muzakarah-muzakarah bagi membincangkan isu-isu semasa yang berkaitan hukum-hukum syarak dan menasihati Perhubungan PAS Negeri dalam perkara berhubung dengan hukum syarak.

    3. Menyusun dan menjalankan kegiatan tarbiyah dan pendidikan di kalangan ahli-ahli PAS Negeri dan mengatur program latihan kepimpinan bagi membentuk petugaspetugas parti yang berilmu, beriman, bertaqwa, berpengalaman dan memahami perkembangan semasa.

    4. Membentuk lajnah-lajnah yang difikirkan perlu dan melantik ahli-ahlinya di dalam dan dengan persetujuan mesyuarat Jawatankuasa Kerja Dewan.

    5. Membantu Perhubungan PAS Negeri menubuhkan Dewan ‘Ulamak PAS Negeri dan membantu Dewan ‘Ulamak PAS Negeri menubuhkan Dewan ‘Ulamak PAS Kawasan dengan kerjasama Perhubungan PAS Negeri dan PAS Kawasan.

    6. Mengangkat wakil ke Muktamar Khas PAS yang disebut dalam Fasal 18 Perlembagaan ini, jika wakil yang diangkat oleh Muktamar Tahunan Dewan ‘Ulamak PAS Pusat tidak lagi menjadi wakil mengikut Fasal 19(7) Perlembagaan ini.


FASAL 46. Dewan ‘Ulamak PAS Negeri dan Wilayah Persekutuan

   1. Sebuah Dewan ‘Ulamak PAS Negeri dan Wilayah Persekutuan yang kemudiannya disebut ‘Dewan ‘Ulamak PAS Negeri’ sahaja hendaklah ditubuhkan oleh Badan Perhubungan PAS Negeri dan Wilayah Persekutuan dengan kerjasama Dewan ‘Ulamak PAS Pusat yang ahliahlinya terdiri daripada mereka yang disebutkan dalam Fasal 42(3) Perlembagaan ini, yang telah menjadi ahli PAS dalam negeri itu.

   2. Pejabat bagi Dewan ‘Ulamak Negeri itu ialah seperti mana yang disebutkan di dalam Fasal 38(2) Perlembagaan ini.

   3. Sebuah buku daftar ahli bagi Dewan ‘Ulamak PAS Negeri yang dicatatkan di dalamnya, Nama, Nombor Kad Pengenalan, Alamat, Pekerjaan, Kelulusan Pengajian dan Nombor Sijil Keahliannya dalam PAS hendaklah disediakan dan disimpan di Pejabat Setiausaha Dewan ‘Ulamak PAS Negeri itu.


FASAL 47. Muktamar Dewan ‘Ulamak PAS Negeri

   1. Dewan ‘Ulamak PAS Negeri hendaklah mengadakan Muktamarnya sekali dalam setahun sebelum daripada berlangsungnya Muktamar Tahunan Dewan ‘Ulamak PAS Pusat atau pada bila-bila masa yang ditetapkan oleh Jawatankuasa Kerja Dewan ‘Ulamak PAS Negeri itu. Satu notis muktamar hendaklah dihantar kepada ahli tidak kurang 14 hari daripada tarikh muktamar hendak diadakan.

   2. Muktamar Khas Dewan ‘Ulamak PAS Negeri bolehlah diadakan beberapa kali dalam setahun sekiranya dikehendaki oleh Ketua Dewan ‘Ulamak PAS Negeri atau dengan permintaan bersurat daripada sekurang-kurangnya satu pertiga daripada Ahli Jawatankuasa Kerja Dewan ‘Ulamak PAS Negeri atau satu pertiga daripada Dewan ‘Ulamak PAS Kawasan dalam negeri itu. Maka Muktamar Khas ini tidaklah boleh dibincangkan apa-apa perkara selain daripada perkara yang kerananya Muktamar itu diadakan.

   3. Ahli-ahli bagi Muktamar Tahunan Dewan ‘Ulamak PAS Negeri itu ialah:

    1. Pengerusi Tetap dan Timbalannya.

    2. Jawatankuasa Kerja Dewan ‘Ulamak PAS Negeri

    3. Ketua Dewan 'Ulamak PAS Kawasan atau Timbalannya atau Naibnya dengan kebenaran secara bersurat jika Ketua dan Timbalannya berhalangan.

    4. Tidak lebih daripada tujuh orang wakil yang dipilih dan diangkat oleh Mesyuarat Agung Dewan 'Ulamak PAS Kawasan.

   4. Cukup bilang bagi menjalankan Muktamar itu ialah satu perdua daripada ahli-ahli Muktamar itu hadir.

   5. Pengerusi bagi Muktamar Dewan ‘Ulamak PAS Negeri itu ialah Pengerusi Tetap atau Timbalannya yang dipilih pada tiap-tiap dua tahun sekali atau pada mana-mana Muktamar Tahunan Dewan ‘Ulamak Negeri yang ada pemilihannya, daripada kalangan ahli-ahli PAS..


FASAL 48. Jawatankuasa Kerja Dewan ‘Ulamak PAS Negeri

   1. Jawatankuasa Kerja Dewan ‘Ulamak PAS Negeri itu hendaklah terdiri dari:

    1. Seorang Ketua

    2. Seorang Timbalan Ketua

    3. Seorang Naib Ketua

    4. Seorang Setiausaha

    5. Tidak lebih daripada tiga orang Penolong Setiausaha

    6. Seorang Bendahari

    7. Seorang Ketua Penerangan

    8. Seorang Pengarah Pilihan Raya ‘Ulamak

    9. Tidak lebih daripada lima belas orang Ahli Jawatankuasa Biasa.

   2. Ketua, Timbalan Ketua, Naib Ketua dan dua pertiga daripada Ahli Jawatankuasa yang disebutkan dalam Ceraian (1)(i) Fasal ini hendaklah dipilih dan dilantik oleh Muktamar Dewan ‘Ulamak PAS Negeri daripada ‘Ulamakulamak yang telah menjadi ahli PAS pada dua tahun sekali atau dalam Muktamar Tahunan Dewan ‘Ulamak PAS Negeri yang ada pemilihannya.

   3. Setiausaha, Penolong-penolong Setiausaha, Bendahari, Ketua Penerangan, Pengarah Pilihan Raya ‘Ulamak dan satu pertiga daripada Ahli Jawatankuasa yang disebutkan dalam Ceraian (1)(i) Fasal ini hendaklah dilantik oleh Ketua di dalam dan dengan persetujuan mesyuarat Jawatankuasa Kerja Dewan ‘Ulamak PAS Negeri itu daripada ‘Ulamak-Ulamak yang telah menjadi ahli PAS dalam negeri itu, dan akan memegang jawatannya selama dua tahun sehingga kepada Muktamar Tahunan Dewan ‘Ulamak PAS Negeri yang ada pemilihannya, atau sehingga ia berhenti atau diberhentikan dengan apa-apa jua sebab sekalipun.

   4. Jika sekiranya Ketua Dewan itu berhenti atau diberhentikan dengan apa-apa jua sebab sekalipun, maka Timbalannya hendaklah memangku jawatan Ketua itu sehingga kepada Muktamar Tahunan Dewan ‘Ulamak PAS Negeri yang akan datang yang ada pemilihannya jika sekiranya kedua-duanya berhenti atau diberhentikan dengan apa-apa sebab pun, maka Naib Ketuanya hendaklah dilantik memangku jawatan Ketuanya dan seorang daripada Jawatankuasa Kerja Dewan ‘Ulamak PAS Negeri hendaklah dilantik memangku Jawatan Timbalan Ketua Dewan itu dan seorang dilantik memangku Jawatan Naib Ketua oleh Jawatankuasa Kerja Dewan ‘Ulamak PAS Negeri sehingga kepada Muktamar Tahunan yang akan datang yang ada pemilihannya. Dan jika Naib Ketuanya juga berhenti atau diberhentikan maka seorang daripada Jawatankuasa Kerja Dewan ‘Ulamak PAS Negeri hendaklah dilantik memangku Jawatan Ketua Dewan ‘Ulamak PAS Negeri dan seorang dilantik memangku jawatan Timbalan Ketua Dewan ‘Ulamak PAS Negeri dan seorang dilantik memangku jawatan Naib Ketua Dewan ‘Ulamak PAS Negeri oleh Jawatankuasa Kerja Dewan ‘Ulamak PAS Negeri sehingga kepada Muktamar Tahunan yang akan datang yang ada pemilihannya. Dan di tempat yang mereka kosongkan bolehlah dilantik gantinya oleh Mesyuarat Jawatankuasa Kerja Dewan itu daripada mana-mana jua ‘Ulamak yang telah menjadi ahli PAS dalam negeri itu.

   5. Jawatankuasa Dewan ‘Ulamak PAS Negeri hendaklah mengadakan mesyuaratnya sekurang-kurangnya tiga kali dalam setahun, atau pada bila-bila masa yang dikehendaki oleh Ketua atau dengan permintaan bersurat tidak kurang daripada satu pertiga daripada jumlah Ahli-ahli Jawatankuasa Kerja Dewan itu.

   6. Cukup bilang bagi menjalankan mesyuarat Jawatankuasa Kerja ini ialah satu perdua daripada ahli-ahlinya dan cukup bilang bagi mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Harian Dewan ini ialah lima orang daripada ahli-ahlinya.

   7. Adapun seseorang Ahli Jawatankuasa Kerja Dewan ‘Ulamak PAS Negeri itu bolehlah diliucutkan jawatannya dengan persetujuan mesyuarat Jawatankuasa Kerja Dewan jika gagal hadir mesyuarat sebanyak tiga kali berturut-turut tanpa sebarang makluman kepada Setiausaha Dewan itu.

   8. Ketua, atau Timbalan Ketua, jika Ketua Dewan itu berhalangan hendaklah mempengerusikan mesyuarat-mesyuarat Jawatankuasa Kerja dan Jawatankuasa Harian Dewan itu.

   9. Ketua, Timbalan Ketua, Naib Ketua, Setiausaha, Penolong-penolong Setiausaha, Bendahari, Ketua Penerangan dan Pengarah Pilihan Raya ‘Ulamak Dewan ‘Ulamak PAS Negeri adalah dengan sendirinya menjadi Jawatankuasa Harian Dewan ‘Ulamak PAS Negeri.

   10. Adapun Jawatankuasa Harian Dewan 'Ulamak PAS Negeri mempunyai tugas-tugas berikut:

    1. Bertanggungjawab ke atas kesempurnaan pentadbiran dan perjalanan Dewan 'Ulamak PAS Negeri dan urusan-urusan biasa Dewan ini.

    2. Menimbangkan sesuatu perkara yang mustahak dan terpaksa disegerakan.

    3. Mengadakan hubungan dan diplomasi dengan pelbagai pihak di peringkat Dewan ini selagi tidak bertentangan dengan dasardasar parti.

    4. Melaksanakan tugas-tugas tertentu yang diperturunkan kepadanya oleh mesyuarat Jawatankuasa Kerja Dewan 'Ulamak PAS Negeri.

    5. Semua keputusan dan tindakan yang dibuat oleh jawatankuasa ini mengikut Pecahan (a), (b) dan (c) Ceraian ini hendaklah dimaklum dan disahkan oleh Jawatankuasa Kerja Dewan 'Ulamak PAS Negeri.

   11. Ketua dan Setiausaha Dewan ‘Ulamak PAS Negeri adalah dengan sendirinya menjadi Ahli Badan Perhubungan PAS Negeri.


FASAL 49. Tugas-tugas Dewan ‘Ulamak PAS Negeri

   1. Ketua

    1. Bertanggungjawab atas kesempurnaan perjalanan pentadbiran, gerakan dan kegiatan Dewan ‘Ulamak PAS Negeri.

    2. Mengambil segala langkah yang perlu bagi menjaga dan memelihara perpaduan, persefahaman dan kesungguhan Ahli-ahli Jawatankuasa Kerja Dewan ‘Ulamak PAS Negeri dalam menjalankan tugas masingmasing.

    3. Melantik Setiausaha, Penolong-penolong Setiausaha, Bendahari, Ketua Penerangan, Pengarah Pilihan Raya ‘Ulamak dan Ahliahli Jawatankuasa Kerja yang dilantik menurut peruntukan Perlembagaan ini dengan persetujuan mesyuarat Jawatankuasa Kerja Dewan ‘Ulamak PAS Negeri.

    4. Menetap dan mempengerusikan mesyuaratmesyuarat Jawatankuasa Kerja dan Jawatankuasa Harian Dewan ‘Ulamak PAS Negeri.

   2. Timbalan Ketua

    1. Membantu tugas-tugas Ketua Dewan ‘Ulamak PAS Negeri.

    2. Mempengerusikan mesyuarat-mesyuarat Jawatankuasa Kerja dan Jawatankuasa Harian Dewan ‘Ulamak PAS Negeri apabila Ketua Dewan ‘Ulamak PAS Negeri berhalangan atau tidak hadir.

    3. Menggantikan Ketua sebagai Ahli Perhubungan PAS Negeri dan Ahli Jawatankuasa Harian PAS Negeri jika Ketua dilucutkan jawatannya mengikut Fasal 39(16).

   3. Naib Ketua

    1. Membantu tugas-tugas Ketua dan Timbalan Ketua Dewan ‘Ulamak PAS Negeri.

    2. Mempengerusikan mesyuarat-mesyuarat Jawatankuasa Kerja dan Jawatankuasa Harian Dewan ‘Ulamak PAS Negeri apabila Ketua atau Timbalan Ketua Dewan ‘Ulamak PAS Negeri berhalangan atau tidak hadir.

   4. Setiausaha

    1. Bertanggungjawab secara langsung kepada Ketua Dewan ‘Ulamak PAS Negeri dan mesyuarat Jawatankuasa Kerja Dewan itu.

    2. Bertanggungjawab atas kesempurnaan dan perlaksanaan pentadbiran Pejabat Dewan ‘Ulamak PAS Negeri dan pengambilan kakitangannya dengan persetujuan mesyuarat Jawatankuasa Harian Dewan ‘Ulamak PAS Negeri

    3. Bertanggungjawab atas kesempurnaan semua mesyuarat Jawatankuasa Kerja dan Jawatankuasa Harian Dewan ‘Ulamak PAS Negeri.

   5. Penolong Setiausaha

    1. Bertanggungjawab kepada Setiausaha Dewan ‘Ulamak PAS Negeri.

    2. Membantu tugas-tugas Setiausaha dalam urusan pentadbiran Pejabat Dewan ‘Ulamak PAS Negeri.

   6. Bendahari

    1. Bertanggungjawab atas kesempurnaan kewangan Dewan ‘Ulamak PAS Negeri.

    2. Bertanggungjawab menyediakan penyata tahunan kewangan untuk diperiksa oleh Pemeriksa Kira-kira Dewan ‘Ulamak PAS Negeri dan membentangkan penyata itu kepada Muktamar Tahunan Dewan ‘Ulamak PAS Negeri.

    3. Menyediakan rancangan-rancangan untuk mengukuhkan kedudukan kewangan Dewan ‘Ulamak PAS Negeri.

   7. Ketua Penerangan

    1. Bertanggungjawab atas kesempurnaan kegiatan dakwah dan penerangan Dewan ‘Ulamak PAS Negeri.

    2. Menyedia, menyusun dan menyelaraskan program dan kegiatan penerangan Dewan ‘Ulamak PAS Negeri.

    3. Bertanggungjawab melaporkan kepada Ketua dan Jawatankuasa Kerja Dewan ‘Ulamak PAS Negeri atas segala tindakan dan usaha yang dijalankan berhubung dengan kegiatan dakwah dan penerangan.

   8. Pengarah Pilihan Raya ‘Ulamak

    1. Bertanggungjawab atas kesempurnaan seluruh urusan pilihan raya Dewan 'Ulamak PAS Negeri.

    2. Menyedia, menyusun dan menyelaraskan aktiviti-aktiviti pilihan raya Dewan 'Ulamak PAS Negeri.

    3. Bertanggungjawab melaporkan kepada Ketua Dewan 'Ulamak PAS Negeri dan Jawatankuasa Kerja Dewan 'Ulamak PAS Negeri atas segala usaha dan tindakan berhubung dengan kegiatan pilihan raya.

   9. Ahli-ahli Jawatankuasa Kerja

    1. Menjalankan usaha-usaha dalam negerinya untuk menyatukan tenaga dan pemikiran ‘Ulamak bagi memperkuat dan mempertingkatkan perjuangan Islam.

    2. Mengadakan muzakarah-muzakarah bagi membincangkan isu-isu semasa yang berkaitan hukum-hukum syarak dan menasihati Perhubungan PAS Negeri dalam perkara berhubung dengan hukum syarak.

    3. Menyusun dan menjalankan kegiatan tarbiyah dan pendidikan di kalangan ahli-ahli PAS Negeri dan mengatur program latihan kepimpinan bagi membentuk petugaspetugas parti yang berilmu, beriman, bertaqwa, berpengalaman dan memahami perkembangan semasa.

    4. Membentuk lajnah-lajnah yang difikirkan perlu dan melantik ahli-ahlinya di dalam dan dengan persetujuan mesyuarat Jawatankuasa Kerja Dewan


FASAL 50. Dewan ‘Ulamak PAS Kawasan

   1. Sebuah Dewan ‘Ulamak PAS Kawasan bolehlah ditubuhkan oleh Dewan ‘Ulamak PAS Negeri dengan kerjasama Dewan ‘Ulamak PAS Pusat, Badan Perhubungan PAS Negeri dan PAS Kawasan dalam sebuah Kawasan PAS atau Kawasan Parlimen dengan syarat telah sedia ada tidak kurang daripada dua puluh lima (25) orang ‘Ulamak-‘ulamak ahli PAS dalam kawasan itu.

   2. Pejabat bagi Dewan ‘Ulamak PAS Kawasan itu ialah sepertimana yang telah disebutkan di dalam Fasal 38(3) Perlembagaan ini.

   3. Sebuah buku daftar ahli bagi Dewan ‘Ulamak PAS Kawasan yang dicatatkan di dalamnya, Nama, Nombor Kad Pengenalan, Alamat, Pekerjaan, Kelulusan Pengajian dan Nombor Sijil Keahliannya dalam PAS hendaklah disediakan dan disimpan oleh Setiausaha di Pejabat Dewan ‘Ulamak PAS Kawasan itu.


FASAL 51 Mesyuarat Agung Dewan ‘Ulamak PAS Kawasan

  1. Dewan ‘Ulamak PAS Kawasan hendaklah mengadakan Mesyuarat Agung Tahunannya sekali dalam setahun sebelum daripada berlangsungnya Mesyuarat Agung PAS Kawasan dan Muktamar Dewan ‘Ulamak PAS Negeri, atau pada bila-bila masa yang ditetapkan oleh Jawatankuasa Kerja Dewan ‘Ulamak PAS Kawasan itu. Satu notis mesyuarat agung hendaklah dihantar kepada ahli tidak kurang 14 hari daripada tarikh mesyuarat agung hendak diadakan.

  2. Mesyuarat Agung Khas Dewan ‘Ulamak PAS Kawasan bolehlah diadakan beberapa kali dalam setahun sekiranya dikehendaki oleh Ketua Dewan ‘Ulamak PAS Kawasan atau dengan permintaan bersurat daripada sekurangkurangnya satu pertiga daripada Ahli Jawatankuasa Kerja Dewan ‘Ulamak PAS Kawasan atau satu pertiga daripada ahli-ahli ‘ulamak dalam Kawasan itu. Maka Mesyuarat Agung Khas ini tidaklah boleh dibincangkan apaapa perkara selain daripada perkara yang kerananya Mesyuarat Agung itu diadakan.

  3. Ahli bagi Mesyuarat Agung Tahunan/Khas Dewan ‘Ulamak PAS Kawasan itu ialah:

   1. Pengerusi Tetap dan Timbalannya.

   2. Jawatankuasa Kerja Dewan ‘Ulamak PAS Kawasan.

   3. Ulamak-‘ulamak yang telah menjadi ahli PAS di dalam kawasan itu dan telah disahkan sebagai ahli Dewan ‘Ulamak PAS berdasarkan fasal 42(3) Perlembagaan ini.

  4. Cukup bilang bagi menjalankan Mesyuarat Agung Dewan ‘Ulamak PAS Kawasan itu ialah satu perdua daripada ahli-ahli yang di atas hadir.

  5. Pengerusi bagi Mesyuarat Agung Dewan ‘Ulamak PAS Kawasan itu ialah Pengerusi Tetap atau Timbalannya jika ianya berhalangan dengan apa-apa jua sebab sekalipun. Keduadua mereka hendaklah dipilih di dalam Mesyuarat Agung Tahunan pada tiap-tiap dua tahun sekali atau pada mana-mana Mesyuarat Agung Tahunan yang ada pemilihan.

  6. Mesyuarat Agung Dewan ‘Ulamak PAS Kawasan berkuasa mengangkat tidak lebih tiga orang wakil ke Muktamar Tahunan Dewan ‘Ulamak PAS Pusat, tidak lebih tujuh orang wakil ke Muktamar Tahunan Dewan ‘Ulamak PAS Negeri dan lima belas orang ke Mesyuarat Agung PAS Kawasan.

FASAL 52. Jawatankuasa Kerja Dewan ‘Ulamak PAS Kawasan

   1. Jawatankuasa Kerja Dewan ‘Ulamak PAS Kawasan itu adalah terdiri dari:

    1. Seorang Ketua

    2. Seorang Timbalan Ketua

    3. Seorang Naib Ketua

    4. Seorang Setiausaha

    5. Tidak lebih daripada tiga orang Penolong Setiausaha

    6. Seorang Bendahari

    7. Seorang Ketua Penerangan

    8. Seorang Pengarah Pilihan Raya ‘Ulamak, dan

    9. Dua belas orang Jawatankuasa Biasa.

   2. Ketua, Timbalan Ketua, Naib Ketua dan lapan orang daripada Ahli Jawatankuasa yang disebutkan dalam ceraian (1)(i) Fasal ini hendaklah dipilih dan dilantik oleh Mesyuarat Agung Tahunan Dewan ‘Ulamak PAS Kawasan daripada ‘ulamak-‘ulamak ahli PAS dalam kawasan itu pada tiap-tiap dua tahun sekali atau pada mana-mana Mesyuarat Agung Tahunannya yang ada pemilihan.

   3. Setiausaha, Penolong-penolong Setiausaha, Bendahari, Ketua Penerangan, Pengarah Pilihan Raya ‘Ulamak dan empat orang daripada Ahli Jawatankuasa yang disebutkan dalam Ceraian (1)(i) Fasal ini hendaklah dilantik oleh ketua di dalam dan dengan persetujuan mesyuarat Jawatankuasa Kerja Dewan Ulamak PAS Kawasan itu daripada ‘ulamak-‘ulamak ahli PAS dalam Kawasan itu, dan akan memegang jawatan itu selama dua tahun atau sehingga kepada Mesyuarat Agung yang akan datang yang ada pemilihan, atau sehingga ia berhenti atau diberhentikan dengan apa-apa jua sebab sekalipun.

   4. Jika sekiranya Ketua Dewan ‘Ulamak PAS Kawasan berhenti atau diberhentikan dengan apa-apa sebab sekalipun, maka Timbalannya hendaklah memangku jawatan itu sehingga kepada Mesyuarat Agung Dewan ‘Ulamak PAS Kawasan yang akan datang yang ada pemilihan. Jika kedua-duanya berhenti atau diberhentikan dengan apa-apa sebabpun maka Naib Ketuanya hendaklah dilantik memangku Jawatan Ketuanya dan seorang dari Jawatankuasa Kerja Dewan ‘Ulamak PAS Kawasan hendaklah dilantik memangku Jawatan Timbalan Ketua Dewan itu dan seorang dilantik memangku Jawatan Naib Ketua di dalam dan dengan persetujuan Mesyuarat Jawatankuasa Kerja Dewan itu sehingga ke Mesyuarat Agung yang akan datang yang ada padanya pemilihan. Dan jika Naib Ketuanya juga berhenti atau diberhentikan maka seorang daripada Jawatankuasa Kerja Dewan ‘Ulamak PAS Kawasan hendaklah dilantik memangku Jawatan Ketua Dewan ‘Ulamak PAS Kawasan dan seorang dilantik memangku Jawatan Timbalan Ketua ‘Ulamak PAS Kawasan dan seorang dilantik memangku Jawatan Naib Ketua Dewan ‘Ulamak PAS Kawasan di dalam dan dengan persetujuan Mesyuarat Jawatankuasa Kerja Dewan itu sehingga kepada Mesyuarat yang akan datang yang ada padanya pemilihan.

   5. Dan di tempat yang mereka kosongkan bolehlah dilantik oleh Mesyuarat Jawatankuasa Kerja Dewan itu daripada mana-mana jua ‘Ulamak ahli PAS dalam kawasan itu.

   6. Jawatankuasa Kerja Dewan ‘Ulamak PAS Kawasan hendaklah mengadakan mesyuaratnya tidak kurang daripada tiga kali dalam setahun atau pada bila-bila masa yang dikehendaki oleh Ketua atau dengan permintaan bersurat daripada satu pertiga Ahli-ahli Jawatankuasa Kerja itu.

   7. Cukup bilang bagi menjalankan mesyuarat Jawatankuasa Kerja Dewan ‘Ulamak PAS Kawasan itu ialah satu perdua daripada ahliahlinya hadir dan cukup bilang bagi mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Harian itu ialah lima orang daripada ahli-ahlinya hadir.

   8. Adapun seseorang Ahli Jawatankuasa Kerja Dewan ‘Ulamak PAS Kawasan itu bolehlah dilucutkan jawatannya dengan persetujuan mesyuarat Jawatankuasa Kerja Dewan itu jika gagal hadir mesyuarat sebanyak tiga kali berturut-turut tanpa sebarang makluman kepada Setiausaha Dewan itu.

   9. Ketua hendaklah mempengerusikan semua mesyuarat Jawatankuasa Kerja dan Jawatankuasa Harian Dewan ‘Ulamak PAS Kawasan itu, dan jika ia berhalangan maka Timbalannya hendaklah mempengerusikan mesyuarat itu.

   10. Ketua Dewan ‘Ulamak PAS Kawasan adalah dengan sendirinya menjadi Ahli Jawatankuasa Kerja PAS Kawasan. Jika Ketua Dewan ‘Ulamak itu berhalangan atau apa-apa jua sebab yang ia tidak dapat hadir dalam mana-mana mesyuarat Jawatankuasa Kerja PAS Kawasan, maka Timbalannya bolehlah diwakilkan secara bersurat untuk hadir di dalam mesyuaratmesyuarat itu.

   11. Ketua, Timbalan Ketua, Naib Ketua, Setiausaha, Penolong-penolong Setiausaha, Bendahari, Ketua Penerangan dan Pengarah Pilihan Raya ‘Ulamak itu dengan sendirinya menjadi Jawatankuasa Harian Dewan ‘Ulamak PAS Kawasan.

   12. Adapun Jawatankuasa Harian Dewan ‘Ulamak PAS Kawasan mempunyai tugas-tugas berikut:

    1. Bertanggungjawab ke atas kesempurnaan pentadbiran dan perjalanan Dewan ‘Ulamak PAS Kawasan dan urusan-urusan biasa Dewan ini.

    2. Menimbangkan sesuatu perkara yang mustahak dan terpaksa disegerakan.

    3. Mengadakan hubungan dan diplomasi dengan pelbagai pihak di peringkat Dewan ini selagi tidak bertentangan dengan dasardasar parti.

    4. Melaksanakan tugas-tugas tertentu yang diperturunkan kepadanya oleh mesyuarat Jawatankuasa Kerja Dewan ‘Ulamak PAS Kawasan.

    5. Semua keputusan dan tindakan yang dibuat oleh jawatankuasa ini mengikut Pecahan (a), (b) dan (c) Ceraian ini hendaklah dimaklum dan disahkan oleh Jawatankuasa Kerja Dewan ‘Ulamak PAS Kawasan.


FASAL 53. Tugas-tugas Dewan ‘Ulamak PAS Kawasan

   1. Ketua

    1. Bertanggungjawab atas kesempurnaan perjalanan pentadbiran, gerakan dan kegiatan Dewan ‘Ulamak PAS dalam kawasannya.

    2. Mengambil segala langkah yang perlu bagi menjaga dan memelihara perpaduan, persefahaman dan kesungguhan Ahli-ahli Jawatankuasa Kerja Dewan ‘Ulamak PAS Kawasan dalam menjalankan tugas masingmasing.

    3. Melantik Setiausaha, Penolong-penolong Setiausaha, Bendahari, Ketua Penerangan, Pengarah Pilihan Raya ‘Ulamak dan Ahliahli Jawatankuasa Kerja yang dilantik menurut peruntukan Perlembagaan ini dengan persetujuan mesyuarat Jawatankuasa Kerja Dewan ‘Ulamak PAS Kawasan.

    4. Menetap dan mempengerusikan mesyuaratmesyuarat Jawatankuasa Kerja dan Jawatankuasa Harian Dewan ‘Ulamak PAS Kawasan.


   2. Timbalan Ketua

    1. Membantu tugas-tugas Ketua Dewan ‘Ulamak PAS Kawasan.
    2. Mempengerusikan mesyuarat-mesyuarat Jawatankuasa Kerja dan Jawatankuasa Harian Dewan ‘Ulamak PAS Kawasan apabila Ketua Dewan berhalangan atau tidak hadir.

   3. Naib Ketua

    1. Membantu tugas-tugas Ketua dan Timbalan Ketua Dewan ‘Ulamak PAS Kawasan.

    2. Mempengerusikan mesyuarat-mesyuarat Jawatankuasa Kerja dan Jawatankuasa Harian Dewan ‘Ulamak PAS Kawasan apabila Ketua dan Timbalan Ketua Dewan ‘Ulamak PAS Kawasan berhalang atau tidak hadir.

   4. Setiausaha

    1. Bertanggungjawab secara langsung kepada Ketua Dewan ‘Ulamak PAS Kawasan dan Mesyuarat Jawatankuasa Kerja Dewan.

    2. Bertanggungjawab atas kesempurnaan dan perlaksanaan pentadbiran Pejabat Dewan ‘Ulamak PAS Kawasan dan pengambilan kakitangannya dengan persetujuan mesyuarat Jawatankuasa Harian Dewan ‘Ulamak PAS Kawasan.

    3. Bertanggungjawab atas kesempurnaan semua mesyuarat Jawatankusa Kerja dan Jawatankuasa Harian Dewan ‘Ulamak PAS Kawasan.

   5. Penolong Setiausaha


    1. Bertanggungjawab kepada Setiausaha Dewan ‘Ulamak PAS Kawasan.

    2. Membantu tugas-tugas Setiausaha dalam urusan pentadbiran Pejabat Dewan ‘Ulamak PAS Kawasan.

   6. Bendahari

    1. Bertanggungjawab atas kesempurnaan kewangan Dewan ‘Ulamak PAS Kawasan.

    2. Bertanggungjawab menyediakan penyata tahunan kewangan untuk diperiksa oleh Pemeriksa Kira-kira Dewan ‘Ulamak PAS Kawasan dan membentangkan penyata itu kepada Mesyuarat Agung Tahunan Dewan ‘Ulamak PAS Kawasan.

    3. Menyediakan rancangan-rancangan untuk mengukuhkan kedudukan kewangan Dewan ‘Ulamak PAS Kawasan.

   7. Ketua Penerangan

    1. Bertanggungjawab atas kesempurnaan kegiatan dakwah dan penerangan ‘Ulamak PAS dalam kawasannya.

    2. Menyedia, menyusun dan menyelaraskan program dan kegiatan penerangan ‘Ulamak PAS Kawasan.

    3. Bertanggungjawab melaporkan kepada Ketua dan Jawatankuasa Kerja Dewan ‘Ulamak PAS Kawasan atas segala tindakan dan usaha yang dijalankan berhubung dengan kegiatan dakwah dan penerangan.

   8. Pengarah Pilihan Raya Pemuda

    1. Bertanggungjawab atas kesempurnaan seluruh urusan pilihan raya Dewan ‘Ulamak PAS Kawasan

    2. Menyedia, menyusun dan menyelaraskan aktiviti-aktiviti pilihan raya Dewan ‘Ulamak PAS Kawasan

    3. Bertanggungjawab melaporkan kepada Ketua Dewan ‘Ulamak PAS Kawasan dan Jawatankuasa Kerja Dewan ‘Ulamak PAS Kawasan atas segala usaha dan tindakan berhubung dengan kegiatan pilihan raya

   9. Ahli-ahli Jawatankuasa Kerja

    1. Menjalankan usaha-usaha dalam kawasannya untuk menyatukan tenaga dan pemikiran ‘Ulamak bagi memperkuat dan mempertingkatkan perjuangan Islam.

    2. Meluaskan pengaruh PAS dalam kawasan itu melalui kegiatan-kegiatan keagamaan dan pentarbiyahan sambil berusaha membimbing dan memimpin mereka ke arah cita-cita Islam yang diperjuangkan oleh PAS.

    3. Membentuk lajnah-lajnah yang difikirkan perlu dan melantik ahli-ahlinya di dalam dan dengan persetujuan mesyuarat Jawatankuasa Kerja Dewan itu.

    4. Mengangkat wakil ke Muktamar Khas Dewan ’Ulamak PAS Pusat dan/atau Muktamar Khas Dewan ‘Ulamak PAS Negeri dan/atau Mesyuarat Agung Khas PAS Kawasan jika wakil yang diangkat oleh Mesyuarat Agung Tahunan Dewan ‘Ulamak PAS Kawasan tidak lagi menjadi wakil mengikut Fasal 19(7) Perlembagaan ini.

    5. Mengangkat wakil ke Muktamar Khas PAS yang disebut dalam Fasal 18 Perlembagaan ini, jika wakil yang diangkat oleh Muktamar Tahunan Dewan Pemuda PAS Pusat tidak lagi menjadi wakil mengikut Fasal 19(7) Perlembagaan ini.


FASAL 54. Dewan Pemuda PAS Pusat

   1. Sebuah Dewan Pemuda PAS Pusat hendaklah ditubuhkan melalui Muktamarnya.

   2. Pejabat bagi Dewan Pemuda PAS Pusat ialah sepertimana yang telah dinyatakan dalam Fasal 38(1) Perlembagaan ini.

   3. Pemuda-pemuda ahli PAS yang berumur empat puluh tahun ke bawah dengan sendirinya menjadi ahli bagi Dewan Pemuda PAS.Sebuah buku besar daftar ahli bagi Dewan Pemuda PAS Pusat yang dicatatkan di dalamnya butir-butir, Nama, Nombor Kad Pengenalan, Umur, Alamat, Pekerjaan dan Nombor Sijil Keahliannya dalam PAS hendaklah disedia dan disimpan di Pejabat Dewan Pemuda PAS Pusat.

   4. Sebuah buku daftar ahli bagi Dewan Pemuda PAS Negeri yang dicatatkan di dalamnya, Nama, Nombor Kad Pengenalan, Umur, Alamat, Pekerjaan dan Nombor Sijil Keahliannya dalam PAS hendaklah disedia dan disimpan di Pejabat Dewan Pemuda PAS Negeri itu.


FASAL 55. Muktamar Dewan Pemuda PAS Pusat

   1. Muktamar Dewan Pemuda PAS Pusat hendaklah diadakan sekali dalam setahun, seboleh-bolehnya dalam bulan April atau mana- mana tarikh yang terdahulu sedikit dari tarikh Muktamar Tahunan PAS, atau pada bila-bila masa yang ditetapkan oleh Jawatankuasa Kerja Dewan Pemuda PAS Pusat. Satu notis hendaklah dihantar kepada ahli tidak kurang 14 hari daripada tarikh muktamar hendak diadakan.

   2. Muktamar Khas Dewan Pemuda PAS Pusat bolehlah diadakan beberapa kali dalam setahun sekiranya dikehendaki oleh Ketua Dewan Pemuda PAS Pusat atau dengan permintaan bersurat daripada sekurang-kurangnya satu pertiga daripada Ahli Jawatankuasa Kerja Dewan Pemuda PAS Pusat atau satu pertiga daripada Dewan Pemuda PAS Kawasan. Maka Muktamar Khas ini tidaklah boleh dibincangkan apa-apa perkara selain daripada perkara yang kerananya Muktamar itu diadakan.

   3. Ahli-ahli bagi Muktamar Tahunan Dewan Pemuda itu ialah:

    1. Pengerusi Tetap dan Timbalannya.

    2. Jawatankuasa Kerja Dewan Pemuda PAS Pusat.

    3. Ketua-ketua Dewan Pemuda PAS Negeri atau Timbalannya atau naibnya dengan kebenaran bersurat jika Ketuanya atau Timbalan Ketuanya berhalangan.

    4. Ketua Dewan Pemuda PAS Kawasan atau timbalannya atau naibnya dengan kebenaran bersurat jika ketuanya atau timbalan ketuanya berhalangan.

    5. Tidak lebih tiga orang wakil yang dipilih dan diangkat oleh Mesyuarat Agung Tahunan Dewan Pemuda PAS Kawasan.

     Cukup bilang bagi menjalankan Muktamar itu ialah satu perdua daripada ahli-ahlinya yang di atas hadir.
   1. Pengerusi bagi Muktamar itu ialah Pengerusi Tetap atau Timbalan Pengerusi Tetapnya jika Pengerusi Tetap itu berhalangan.

   2. Pengerusi Tetap dan Timbalannya hendaklah dipilih pada tiap-tiap dua tahun sekali atau pada Muktamar Tahunan Dewan Pemuda yang ada pemilihan daripada ahli-ahli PAS yang berumur walaupun lebih daripada empat puluh tahun.

   3. Muktamar Tahunan Dewan Pemuda PAS Pusat berkuasa mengangkat 20 wakil ke Muktamar Tahunan PAS mengikut Fasal 18(2)(g).


FASAL 56. Jawatankuasa Kerja Dewan Pemuda PAS Negeri

    1. Jawatankuasa Kerja Dewan Pemuda PAS Negeri itu adalah terdiri dari:

     (a) Seorang Ketua

     (b) Seorang Timbalan Ketua

     (c) Seorang Naib Ketua

     (d) Seorang Setiausaha

     (e) Tidak lebih daripada tiga orang Penolong Setiausaha

     (f) Seorang Bendahari

     (g) Seorang Ketua Penerangan

     (h) Seorang Pengarah Pilihan Raya Pemuda

     (i) Tidak lebih daripada lapan belas orang Ahli Jawatankuasa Biasa.

    2. Ketua, Timbalan Ketua, Naib Ketua dan dua pertiga daripada Jawatankuasa yang disebutkan dalam ceraian (1)(i) Fasal ini hendaklah dipilih dan dilantik oleh Muktamar Tahunan Dewan Pemuda PAS Pusat pada tiap-tiap dua tahun sekali atau pada mana-mana Muktamar Tahunan Dewan Pemuda PAS Pusat yang ada pemilihan, daripada pemuda-pemuda ahli PAS yang berumur empat puluh tahun ke bawah, kecuali Ketua dan Timbalan Ketua yang disebut dalam ceraian (1)(a) dan (1)(b) Fasal ini boleh dipilih dan dilantik dalam mana-mana Muktamar Tahunan Dewan Pemuda PAS Pusat yang ada pemilihannya daripada ahli-ahli PAS dalam negara ini dengan tiada sebarang sekatan umurnya.

    3. Setiausaha, Penolong-penolong Setiausaha, Bendahari, Ketua Penerangan, Pengarah Pilihan Raya Pemuda dan satu pertiga daripada Jawatankuasa yang disebutkan dalam ceraian (1)(i) Fasal ini hendaklah dilantik oleh Ketua daripada pemuda-pemuda ahli PAS yang berumur empat puluh tahun ke bawah di dalam dan dengan persetujuan mesyuarat Jawatankuasa Kerja Dewan itu dan akan memegang jawatannya selama dua tahun atau sehingga kepada Muktamar Tahunan yang akan datang yang ada pemilihan, atau sehingga ia berhenti atau diberhentikan dengan persetujuan mesyuarat Jawatankuasa Kerja Dewan itu.

    4. Jika sekiranya Ketua Dewan Pemuda PAS Pusat itu berhenti atau diberhentikan dengan apa-apa jua sebab sekalipun, maka Timbalannya hendaklah memangku Jawatan itu sehingga kepada Muktamar Tahunan Dewan Pemuda PAS yang akan datang yang ada padanya pemilihan. Jika kedua-duanya berhenti atau diberhentikan dengan apa-apa jua sebab pun, maka Naib Ketuanya hendaklah dilantik memangku Jawatan Ketuanya dan seorang daripada Jawatankuasa Kerja Dewan Pemuda PAS Pusat hendaklah dilantik memangku Jawatan Timbalan Ketua Dewan itu dan seorang dilantik memangku Jawatan Naib Ketua di dalam dan dengan persetujuan Mesyuarat Jawatankuasa Kerja Dewan itu sehingga ke Muktamar Tahunan yang akan datang yang ada pemilihan. Dan jika Naib Ketuanya juga berhenti atau diberhentikan maka seorang dari Jawatankuasa Kerja Dewan itu hendaklah dilantik memangku Jawatan Ketua dan seorang dilantik memangku Jawatan Timbalan Ketua dan seorang dilantik memangku Jawatan Naib Ketua Dewan itu di dalam dan dengan persetujuan Mesyuarat Jawatankuasa Kerja Dewan itu sehingga kepada Muktamar Tahunan yang ada pemilihannya. Dan di tempat mereka yang mereka dikosongkan bolehlah dilantik gantinya oleh Mesyuarat Jawatankuasa Kerja Dewan itu daripada mana-mana jua pemuda yang telah menjadi ahli PAS.

    5. Tiap-tiap seorang daripada Ahli Jawatankuasa Kerja Dewan ini boleh memohon berhenti dengan bersurat kepada Ketua atau Setiausaha dengan menyatakan sebab-sebabnya. Ketua atau Setiausaha hendaklah mengangkat permohonan itu ke dalam majlis mesyuarat Jawatankuasa Kerja Dewan Pemuda PAS Pusat untuk ditimbang sama ada ditolak atau diluluskan.

    6. Jawatankuasa Dewan Pemuda PAS Pusat hendaklah mengadakan mesyuaratnya sekurang-kurangnya tiga bulan sekali, atau pada bila-bila masa yang dikehendaki oleh Ketua Dewan itu atau dengan permintaan bersurat daripada tidak kurang dari satu pertiga daripada Ahli-ahli Jawatankuasa Kerja Dewan itu.

    7. Ketua, Timbalan Ketua, Naib Ketua, Setiausaha, Penolong-penolong Setiausaha, Bendahari, Ketua Penerangan dan Pengarah Pilihan Raya Pemuda Dewan itu dengan sendirinya menjadi Jawatankuasa Harian Dewan pemuda PAS Pusat. 

    8. Adapun Jawatankuasa Harian Dewan Pemuda PAS Pusat mempunyai tugas-tugas berikut: Bertanggungjawab ke atas kesempurnaan pentadbiran dan perjalanan Dewan PemudaPAS Pusat dan urusan-urusan biasa Dewan ini.

     1. Menimbangkan sesuatu perkara yang mustahak dan terpaksa disegerakan.

     2. Mengadakan hubungan dan diplomasi dengan pelbagai pihak di peringkat Dewan ini selagi tidak bertentangan dengan dasar- dasar parti.

     3. Melaksanakan tugas-tugas tertentu yang diperturunkan kepadanya oleh mesyuarat Jawatankuasa Kerja Dewan Pemuda PAS Pusat.

     4. Semua keputusan dan tindakan yang dibuat oleh jawatankuasa ini mengikut Pecahan (a), (b) dan (c) Ceraian ini hendaklah dimaklum dan disahkan oleh Jawatankuasa Kerja Dewan Pemuda PAS Pusat

    9. Cukup bilang bagi menjalankan mesyuarat Jawatankuasa Kerja Dewan ialah satu perdua daripada ahli-ahlinya hadir, dan cukup bilang bagi mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Harian Dewan Pemuda PAS Pusat itu ialah lima orang daripada ahli-ahlinya hadir.

    10. Adapun seseorang Ahli Jawatankuasa Kerja Dewan Pemuda PAS Pusat itu bolehlah dilucutkan jawatannya dengan persetujuan mesyuarat Jawatankuasa Kerja Dewan Pemuda PAS Pusat jika gagal hadir mesyuarat sebanyak tiga kali berturut-turut tanpa sebarang makluman kepada Setiausaha Dewan itu.

    11. Ketua, atau Timbalannya jika Ketua itu berhalangan, hendaklah mempengerusikan mesyuarat-mesyuarat Jawatankuasa Kerja dan Jawatankuasa Harian Dewan itu.

FASAL 57. Tugas-tugas Dewan Pemuda PAS Pusat

    1. Ketua

     1. Bertanggungjawab mengetuai kesempurnaan perjalanan pentadbiran, gerakan dan kegiatan Dewan Pemuda PAS dalam negara ini.

     2. Mengambil segala langkah yang perlu bagi menjaga dan memelihara perpaduan, persefahaman dan kesungguhan Ahli-ahli Jawatankuasa Kerja Dewan Pemuda PAS Pusat dalam menjalankan tugas masing- masing.

     3. Melantik Setiausaha, Penolong-penolong Setiausaha, Bendahari, Ketua Penerangan, Pengarah Pilihan Raya Pemuda dan Ahli- ahli Jawatankausa Kerja yang dilantik menurut Perlembagaan ini dengan pesetujuan mesyuarat Jawatankuasa Kerja Dewan Pemuda PAS Pusat.

     4. Menetap dan mempengerusikan mesyuarat- mesyuarat Jawatankuasa Kerja dan Jawatankuasa Harian Dewan Pemuda PAS Pusat.

    2. Timbalan Ketua

     1. Membantu tugas-tugas Ketua Dewan Pemuda PAS Pusat.

     2. Mempengerusikan mesyuarat-mesyuarat Jawatankuasa Kerja dan Jawatankuasa Harian Dewan Pemuda PAS Pusat apabila Ketua Dewan berhalangan atau tidak hadir.

    3. Naib Ketua

     1. Membantu tugas-tugas Ketua dan Timbalan Ketua Dewan Pemuda PAS Pusat.

     2. Mempengerusikan mesyuarat-mesyuarat Jawatankuasa Kerja dan Jawatankuasa Harian Dewan Pemuda PAS Pusat apabila Ketua dan Timbalan Ketua Dewan Pemuda PAS Pusat berhalangan atau tidak hadir.

    4. Setiausaha

     1. Bertanggungjawab secara langsung kepada Ketua Dewan Pemuda PAS Pusat dan mesyuarat Jawatankuasa Kerja Dewan itu.

     2. Bertanggungjawab atas kesempurnaan dan perlaksanaan pentadbiran Pejabat Dewan Pemuda PAS Pusat dan pengambilan kakitangannya dengan persetujuan mesyuarat Jawatankuasa Harian Dewan Pemuda PAS Pusat.

     3. Bertanggungjawab atas kesempurnaan semua mesyuarat Jawatankuasa Kerja dan Jawatankuasa Harian Dewan Pemuda PAS Pusat.

    5. Penolong Setiausaha

     1. Bertanggungjawab kepada Setiausaha Dewan Pemuda PAS Pusat.

     2. Membantu tugas-tugas Setiausaha dalam urusan pentadbiran Pejabat Dewan Pemuda PAS Pusa

    6. Bendahari

     1. Bertanggungjawab atas kesempurnaan kewangan Dewan Pemuda PAS Pusat.

     2. Bertanggungjawab menyediakan penyata tahunan kewangan untuk diperiksa oleh Pemeriksa Kira-kira Dewan Pemuda PAS Pusat dan membentangkan penyata itu kepada Muktamar Tahunan Dewan Pemuda PAS Pusat.

     3. Menyediakan rancangan-rancangan untuk mengukuhkan kedudukan kewangan Dewan Pemuda PAS Pusat.

    7. Ketua Penerangan

     1. Bertanggungjawab atas kesempurnaan kegiatan dakwah dan penerangan Pemuda PAS.

     2. Menyedia, menyusun dan menyelaraskan program dan kegiatan penerangan Pemuda PAS.

     3. Bertanggungjawab melaporkan kepada Ketua dan Jawatankuasa Kerja Dewan Pemuda PAS Pusat atas segala tindakan dan usaha yang dijalankan berhubung dengan kegiatan dakwah dan penerangan.

    8. Pengarah Pilihan Raya Pemuda

     1. Bertanggungjawab atas kesempurnaan seluruh urusan pilihan raya Dewan Pemuda PAS Pusat.

     2. Menyedia, menyusun dan menyelaraskan aktiviti-aktiviti pilihan raya Dewan Pemuda PAS Pusat.

     3. Bertanggungjawab melaporkan kepada Ketua Dewan Pemuda PAS Pusat dan Jawatankuasa Kerja Dewan Pemuda PAS Pusat atas segala usaha dan tindakan berhubung dengan kegiatan pilihan raya.

    9. Ahli-ahli Jawatankuasa Kerja

     1. Menyatupadukan tenaga dan fikiran pemuda PAS di seluruh negara.

     2. Membantu Badan Perhubungan PAS Negeri menubuhkan Dewan Pemuda PAS Negeri, dan membantu Dewan Pemuda PAS Negeri menubuhkan Dewan Pemuda PAS Kawasan dengan kerjasama Badan Perhubungan PAS Negeri dan PAS Kawasan.

     3. Meluaskan pengaruh PAS di kalangan pemuda melalui kegiatan belia sambil berusaha membentuk keperibadian mereka supaya menjadi pemuda yang bertanggungjawab kepada agama dan negara serta menyakinkan mereka kepada cita-cita yang diperjuangkan oleh PAS.

     4. Membentuk lajnah-lajnah yang difikirkan perlu dan melantik ahli-ahlinya di dalam dan dengan persetujuan mesyuarat Jawatankuasa Kerja Dewan itu.

     5. Mengangkat wakil ke Muktamar Khas PAS yang disebut dalam Fasal 18 Perlembagaan ini, jika wakil yang diangkat oleh Muktamar Tahunan Dewan Pemuda PAS Pusat tidak lagi menjadi wakil mengikut Fasal 19(7) Perlembagaan ini.

FASAL 58. Dewan Pemuda PAS Negeri dan Wilayah Persekutuan

   1. Sebuah Dewan Pemuda PAS Negeri dan Wilayah Persekutuan yang kemudiannya disebut ‘Dewan Pemuda PAS Negeri’ sahaja hendaklah ditubuhkan oleh Badan Perhubungan PAS Negeri dan Wilayah Persekutuan dengan kerjasama Dewan Pemuda PAS Pusat yang dianggotai oleh pemuda-pemuda ahli PAS dalam negeri itu sepertimana yang disebutkan dalam Fasal 54(3) Perlembagaan ini.

   2. Pejabat bagi Dewan Pemuda PAS Negeri itu ialah sepertimana yang telah disebutkan di dalam Fasal 38(2) Perlembagaan ini.
   3. Sebuah buku daftar ahli bagi Dewan Pemuda PAS Negeri yang dicatatkan di dalamnya, Nama, Nombor Kad Pengenalan, Umur, Alamat, Pekerjaan dan Nombor Sijil Keahliannya dalam PAS hendaklah disedia dan disimpan di Pejabat Dewan Pemuda PAS Negeri itu.

FASAL 59. Muktamar Dewan Pemuda PAS Negeri

   1. Dewan Pemuda PAS Negeri hendaklah mengadakan Muktamar Tahunan sekali dalam setahun sebelum daripada berlangsungnya Muktamar Dewan Pemuda PAS Pusat, atau pada bila-bila masa yang ditetapkan oleh Jawatankuasa Kerja Dewan Pemuda PAS Negeri itu. Satu notis hendaklah dihantar kepada ahli tidak kurang 14 hari daripada tarikh muktamar hendak diadakan.

   2. Muktamar Khas Dewan Pemuda PAS Negeri bolehlah diadakan beberapa kali dalam setahun sekiranya dikehendaki oleh Ketua Dewan Pemuda PAS Negeri atau dengan permintaan bersurat daripada sekurang-kurangnya satu pertiga daripada Ahli Jawatankuasa Kerja Dewan Pemuda PAS Negeri atau satu pertiga daripada Dewan Pemuda PAS Kawasan dalam negeri itu. Maka Muktamar Khas ini tidaklah boleh dibincangkan apa-apa perkara selain daripada perkara yang kerananya Muktamar itu diadakan.

   3. Ahli bagi Muktamar Tahunan/Khas Dewan Pemuda PAS Negeri itu ialah:

    1. Pengerusi Tetap dan Timbalannya.

    2. Jawatankuasa Kerja Dewan Pemuda PAS Negeri.

    3. Ketua Dewan Pemuda PAS Kawasan atau Timbalannya atau Naibnya jika Ketua dan Timbalannya itu berhalangan.

    4. Tidak lebih dari tujuh orang wakil Dewan Pemuda PAS Kawasan yang diangkat dan dilantik oleh Mesyuarat Agung Dewan Pemuda PAS Kawasan.

   4. Cukup bilang bagi menjalankan Muktamar itu ialah satu perdua daripada ahli-ahli Muktamar itu hadir.

   5. Pengerusi bagi Muktamar Dewan Pemuda PAS Negeri itu ialah Pengerusi Tetap atau Timbalannya yang dipilih pada tiap-tiap dua tahun sekali atau pada mana-mana Muktamar Tahunan Dewan Pemuda PAS Negeri yang ada pemilihannya, daripada kalangan ahli-ahli PAS.


FASAL 60. Jawatankuasa Kerja Dewan Pemuda PAS Negeri


   1. Jawatankuasa Kerja Dewan Pemuda PAS Negeri itu adalah terdiri dari:

    1. SeorangKetua

    2. Seorang Timbalan Ketua

    3. Seorang Naib Ketua

    4. SeorangSetiausaha

    5. Tidak lebih daripada tiga orang Penolong Setiausaha

    6. Seorang Bendahari

    7. SeorangKetuaPenerangan

    8. Seorang Pengarah Pilihan Raya Pemuda

    9. Tidak lebih daripada lima belas orang Ahli Jawatankuasa yang lain.

   2. Ketua, Timbalan Ketua, Naib Ketua dan dua pertiga daripada Ahli-ahli Jawatankuasa yang disebutkan dalam ceraian (1)(i) Fasal ini hendaklah dipilih dan dilantik oleh Muktamar Tahunan Dewan Pemuda PAS Negeri daripada pemuda-pemuda ahli PAS dalam negeri itu pada tiap-tiap dua tahun sekali atau pada mana-mana Muktamar Tahunan Dewan Pemuda PAS Negeri yang ada pemilihannya.

   3. Setiausaha, Penolong-penolong Setiausaha, Bendahari, Ketua Penerangan, Pengarah Pilihan Raya Pemuda dan satu pertiga daripada Ahli- ahli Jawatankuasa yang disebutkan dalam Ceraian (1)(i) Fasal ini hendaklah dilantik oleh Ketua di dalam dan dengan persetujuan mesyuarat Jawatankuasa Kerja Dewan itu daripada pemuda-pemuda ahli PAS dalam negeri itu, dan akan memegang jawatannya selama dua tahun, atau sehingga kepada Muktamar Tahunan Dewan Pemuda PAS Negeri yang akan datang yang ada pemilihan, atau sehingga ia berhenti atau diberhentikan dengan apa-apa jua sebab sekalipun.

   4. Jika Ketua Dewan Pemuda PAS Negeri berhenti atau diberhentikan dengan apa-apa jua sebab sekalipun, maka Timbalannya hendaklah memangku Jawatan itu sehingga kepada Muktamar Tahunan Dewan Pemuda PAS Negeri yang akan datang yang ada padanya pemilihan. Jika kedua-duanya berhenti atau diberhentikan dengan apa-apa jua sebabpun, maka Naib Ketuanya hendaklah dilantik memangku Jawatan Ketuanya dan seorang dari Jawatankuasa Kerja Dewan Pemuda Negeri hendaklah dilantik memangku Jawatan Timbalan Ketua Dewan itu dan seorang dilantik memangku Jawatan Naib Ketua di dalam dan dengan persetujuan Mesyuarat Jawatankuasa Kerja Dewan itu sehingga ke Muktamar T ahunan yang akan datang yang ada pemilihan. Dan jika Naib Ketuanya juga berhenti atau diberhentikan maka seorang dari Jawatankuasa Kerja Dewan Pemuda PAS Negeri hendaklah dilantik memangku Jawatan Ketua Dewan Pemuda PAS Negeri dan seorang dilantik memangku Jawatan Timbalan Ketua Pemuda PAS Negeri dan seorang dilantik memangku Jawatan Naib Ketua Dewan Pemuda PAS Negeri di dalam dan dengan persetujuan Mesyuarat Jawatankuasa Kerja Dewan itu sehingga kepada Muktamar Tahunan yang akan datang yang ada padanya pemilihan. Dan ditempat mereka yang mereka kosongkan itu bolehlah dilantik gantinya oleh Mesyuarat Jawatankuasa Kerja Dewan itu daripada mana-mana pemuda ahli PAS Negeri itu oleh Mesyuarat Jawatankuasa Kerja Dewan itu.

   5. Jawatankuasa Kerja Dewan Pemuda PAS Negeri hendaklah mengadakan mesyuaratnya sekurang-kurangnya tiga kali dalam setahun, atau pada bila-bila masa yang dikehendaki oleh Ketua atau dengan permintaan bersurat daripada tidak kurang dari satu pertiga daripada jumlah Ahli Jawatankuasa Kerja Dewan Pemuda PAS Negeri itu.

   6. Ketua, Timbalan Ketua, Naib Ketua, Setiausaha, Penolong-penolong Setiausaha, Bendahari, Ketua Penerangan dan Pengarah Pilihan Raya Pemuda adalah dengan sendirinya menjadi Jawatankuasa Harian Dewan Pemuda PAS Negeri.

   7. Adapun Jawatankuasa Harian Dewan Pemuda PAS Negeri mempunyai tugas-tugas berikut:

     1. Bertanggungjawab ke atas kesempurnaan pentadbiran dan perjalanan Dewan Pemuda PAS Negeri dan urusan-urusan biasa Dewan ini.

     2. Menimbangkan sesuatu perkara yang mustahak dan terpaksa disegerakan.

     3. Mengadakan hubungan dan diplomasi dengan pelbagai pihak di peringkat Dewan ini selagi tidak bertentangan dengan dasar- dasar parti.

     4. Melaksanakan tugas-tugas tertentu yang diperturunkan kepadanya oleh mesyuarat Jawatankuasa Kerja Dewan Pemuda PAS Negeri.

     5. Semua keputusan dan tindakan yang dibuat oleh jawatankuasa ini mengikut Pecahan (a), (b) dan (c) Ceraian ini hendaklah dimaklum dan disahkan oleh Jawatankuasa Kerja Dewan Pemuda PAS Negeri.

   8. Cukup bilang bagi menjalankan mesyuarat Jawatankuasa Kerja itu ialah satu perdua daripada ahli-ahlinya hadir dan cukup bilang bagi mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Harian itu ialah lima orang daripada ahli-ahli hadir.

   9. Adapun seseorang Ahli Jawatankuasa Kerja Dewan Pemuda PAS Negeri itu bolehlah dilucutkan jawatannya dengan persetujuan mesyuarat Jawatankuasa Kerja Dewan itu jika gagal hadir mesyuarat sebanyak tiga kali berturut-turut tanpa sebarang makluman kepada Setiausaha Dewan itu.

   10. Ketua atau Timbalannya jika Ketua itu berhalangan, hendaklah mempengerusikan mesyuarat-mesyuarat Jawatankuasa Kerja dan Jawatankuasa Harian Dewan itu.

   11. Ketua dan Setiausaha Dewan Pemuda PAS Negeri itu adalah dengan sendirinya menjadi Ahli Badan Perhubungan PAS Negeri itu.


FASAL 61. Tugas-tugas Dewan Pemuda PAS Negeri

  1. Ketua

   1. Bertanggungjawab atas kesempurnaan perjalanan pentadbiran, gerakan dan kegiatan Dewan Pemuda PAS dalam negerinya.

   2. Mengambil segala langkah yang perlu bagi menjaga dan memelihara perpaduan persefahaman dan kesungguhan ahli-ahli Jawatankuasa Kerja Dewan Pemuda PAS Negeri dalam menjalankan tugas masing- masing.

   3. Melantik Setiausaha, Penolong-penolong Setiausaha, Bendahari, Ketua Penerangan, Pengarah Pilihan Raya Pemuda dan Ahli- ahli Jawatankuasa Kerja yang dilantik menurut peruntukan Perlembagaan ini dengan persetujuan mesyuarat Jawatankuasa Kerja Dewan Pemuda PAS Negeri.

   4. Menetap dan mempengerusikan mesyuarat- mesyuarat Jawatankuasa Kerja dan Jawatankuasa Harian Dewan Pemuda PAS Negeri.

  2. Timbalan Ketua

   1. Membantu tugas-tugas Ketua Dewan Pemuda PAS Negeri.

   2. Mempengerusikan mesyuarat-mesyuarat Jawatankuasa Kerja dan Jawatankuasa Harian Dewan Pemuda PAS Negeri apabila Ketua Dewan berhalangan atau tidak hadir.

   3. Menggantikan Ketua sebagai Ahli Perhubungan PAS Negeri dan Ahli Jawatankuasa Harian PAS Negeri jika Ketua dilucutkan jawatannya mengikut Fasal 39(16).

  3. Naib Ketua

   1. Membantu tugas-tugas Ketua dan Timbalan Ketua Dewan Pemuda PAS Negeri.

   2. Mempengerusikan mesyuarat-mesyuarat Jawatankuasa Kerja dan Jawatankuasa Harian Pemuda PAS Negeri apabila Ketua dan Timbalan Ketua Dewan Pemuda PAS Negeri berhalangan atau tidak hadir.

  4. Setiausaha

   1. Bertanggungjawab secara langsung kepada Ketua Dewan Pemuda PAS Negeri dan mesyuarat Jawatankuasa Kerja Dewan.

   2. Bertanggungjawab atas kesempurnaan dan perlaksanaan pentadbiran Pejabat Dewan Pemuda PAS Negeri dan pengambilan kakitangannya dengan persetujuan mesyuarat Jawatankuasa Harian Dewan Pemuda PAS Negeri.

   3. Bertanggungjawab atas kesempurnaan semua mesyuarat Jawatankuasa Kerja dan Jawatankuasa Harian Dewan Pemuda PAS Negeri.

  5. Penolong Setiausaha

   1. Bertanggungjawab kepada Setiausaha Dewan Pemuda PAS Negeri.

   2. Membantu tugas-tugas Setiausaha dalam urusan pentadbiran Pejabat Dewan Pemuda PAS Negeri

  6. Bendahari
   1. Bertanggungjawab atas kesempurnaan kewangan Dewan Pemuda PAS Negeri.

   2. Bertanggungjawab menyediakan penyata tahunan kewangan untuk diperiksa oleh Pemeriksa Kira-kira Dewan Pemuda PAS Negeri dan membentangkan penyata itu kepada Muktamar Tahunan Dewan Pemuda PAS Negeri.

   3. Menyediakan rancangan-rancangan untuk mengukuhkan kedudukan kewangan Dewan Pemuda PAS Negeri.

  7. Pengarah Pilihan Raya Pemuda

   1. Bertanggungjawab atas kesempurnaan seluruh urusan pilihan raya Dewan Pemuda PAS Negeri.

   2. Menyedia, menyusun dan menyelaraskan aktiviti-aktiviti pilihan raya Dewan Pemuda PAS Negeri.

   3. Bertanggungjawab melaporkan kepada Ketua Dewan Pemuda PAS Negeri dan Jawatankuasa Kerja Dewan Pemuda PAS Negeri atas segala usaha dan tindakan berhubung dengan kegiatan pilihan raya.

  8. Ketua Penerangan

   1. Bertanggungjawab atas kesempurnaan kegiatan dakwah dan penerangan Pemuda PAS dalam negerinya.

   2. Menyedia, menyusun dan menyelaraskan program dan kegiatan penerangan Pemuda PAS Negeri.

   3. Bertanggungjawab melaporkan kepada Ketua dan Jawatankuasa Kerja Dewan Pemuda PAS Negeri atas segala tindakan dan usaha yang dijalankan berhubung dengan kegiatan dakwah dan penerangan.

  9. Ahli-ahli Jawatankuasa Kerja

   1. Menyatukan tenaga dan kegiatan pemuda- pemuda PAS Negeri.

   2. MenubuhkanDewanPemudaPASKawasan dengan kerjasama Dewan Pemuda PAS Pusat, Perhubungan PAS Negeri dan PAS Kawasan.

   3. Menyelaras gerakan dan pentadbiran Dewan Pemuda PAS Kawasan-kawasan dengan kerjasama Badan Perhubungan PAS Negeri.

   4. Meluaskan pengaruh PAS di kalangan pemuda-pemuda melalui kegiatan-kegiatan belia sambil berusaha membentuk keperibadian mereka supaya menjadi pemuda yang bertanggungjawab kepada agama dan negara serta menyakinkan mereka kepada cita-cita Islam yang diperjuangkan oleh PAS.

   5. Membentuk lajnah-lajnah yang difikirkan perlu dan melantik ahli-ahlinya di dalam dan dengan persetujuan mesyuarat Jawatankuasa Kerja Dewan itu


FASAL 62. Dewan Pemuda PAS Kawasan

  1. Sebuah Dewan Pemuda PAS Kawasan bolehlah ditubuhkan oleh Dewan Pemuda PAS Negeri dengan kerjasama Dewan Pemuda PAS Pusat, Badan Perhubungan PAS Negeri dan PAS Kawasan dalam sebuah Kawasan PAS atau Kawasan Parlimen dengan syarat telah sedia ada tidak kurang daripada lima puluh orang pemuda-pemuda ahli PAS dalam kawasan itu.

  2. Pejabat bagi Dewan Pemuda PAS Kawasan itu ialah sepertimana yang telah disebutkan di dalam Fasal 38(3) Perlembagaan ini.

  3. Sebuah buku daftar ahli bagi Dewan Pemuda PAS Kawasan yang dicatatkan di dalamnya, Nama, Nombor Kad Pengenalan, Umur, Alamat, Pekerjaan dan Nombor Sijil Keahliannya dalam PAS hendaklah disedia dan disimpan oleh Setiausaha di Pejabat Dewan Pemuda PAS Kawasan itu.

Fasal 63. Mesyuarat Agung Dewan Pemuda PAS Kawasan

  1. Dewan Pemuda PAS Kawasan hendaklah mengadakan Mesyuarat Agung Tahunannya sekali dalam setahun sebelum daripada berlangsungnya Mesyuarat Agung PAS Kawasan dan Muktamar Dewan Pemuda PAS Negeri, atau pada bila-bila masa yang ditetapkan oleh Jawatankuasa Kerja Dewan Pemuda PAS Kawasan itu. Satu notis mesyuarat agung hendaklah dihantar kepada ahli tidak kurang 14 hari daripada tarikh mesyuarat agung hendak diadakan.

  2. Mesyuarat Agung Khas Dewan Pemuda PAS Kawasan bolehlah diadakan beberapa kali dalam setahun sekiranya dikehendaki oleh Ketua Dewan Pemuda PAS Kawasan atau dengan permintaan bersurat daripada sekurang- kurangnya satu pertiga daripada Ahli Jawatankuasa Kerja Dewan Pemuda PAS Kawasan atau satu pertiga daripada Jawatankuasa Kerja Pemuda PAS Cawangan dalam Kawasan itu. Maka Mesyuarat Agung Khas ini tidaklah boleh dibincangkan apa-apa perkara selain daripada perkara yang kerananya Mesyuarat Agung itu diadakan.

  3. Ahli bagi Mesyuarat Agung Tahunan/Khas Dewan Pemuda PAS Kawasan itu ialah:

   1. Pengerusi Tetap dan Timbalannya.

   2. Jawatankuasa Kerja Dewan Pemuda PAS Kawasan.

   3. Ketua dan Setiausaha Jawatankuasa Pemuda PAS Cawangan-cawangan.

   4. Tidak lebih dari lima orang pemuda PAS Cawangan yang dilantik di dalam dan dipersetujui oleh Jawatankuasa Pemuda PAS Cawangan-cawangan.

  4. Cukup bilang bagi menjalankan Mesyuarat Agung Dewan Pemuda PAS Kawasan itu ialah satu perdua daripada ahli-ahli yang di atas hadir.

  5. Pengerusi bagi Mesyuarat Agung Dewan Pemuda PAS Kawasan itu ialah Pengerusi Tetap atau Timbalannya jika ianya berhalangan dengan apa-apa jua sebab sekalipun. Kedua- dua mereka hendaklah dipilih di dalam Mesyuarat Agung Tahunan pada tiap-tiap dua tahun sekali atau pada mana-mana Mesyuarat Agung Tahunan yang ada pemilihan.

  6. Mesyuarat Agung Dewan Pemuda PAS Kawasan berkuasa mengangkat tidak lebih tiga orang wakil ke Muktamar Tahunan Dewan Pemuda PAS Pusat, tidak lebih tujuh orang wakil ke Muktamar Tahunan Dewan Pemuda PAS Negeri dan lima belas orang wakil ke Mesyuarat Agung PAS Kawasan.


FASAL 64. Jawatankuasa Kerja Dewan Pemuda PAS Kawasan

  1. Jawatankuasa Kerja Dewan Pemuda PAS Kawasan itu adalah terdiri dari:

   1. Seorang Ketua

   2. Seorang Timbalan Ketua

   3. Seorang Naib Ketua

   4. Seorang Setiausaha

   5. Tidak lebih daripada tiga orang Penolong Setiausaha

   6. Seorang Bendahari

   7. SeorangKetuaPenerangan

   8. Seorang Pengarah Pilihan Raya Pemuda, dan

   9. Dua belas orang Jawatankuasa Biasa.

  2. Ketua, Timbalan Ketua, Naib Ketua dan lapan orang daripada Ahli Jawatankuasa yang disebutkan dalam ceraian (1)(i) Fasal ini hendaklah dipilih dan dilantik oleh Mesyuarat Agung Tahunan Dewan Pemuda PAS Kawasan daripada pemuda-pemuda ahli PAS dalam kawasan itu pada tiap-tiap dua tahun sekali ataupada mana-mana Mesyuarat Agung Tahunannya yang ada pemilihan.

  3. Setiausaha, Penolong-penolong Setiausaha, Bendahari, Ketua Penerangan, Pengarah Pilihan Raya Pemuda dan empat orang daripada Ahli Jawatankuasa yang disebutkan dalam Ceraian (1)(i) Fasal ini hendaklah dilantik oleh ketua didalam dan dengan persetujuan mesyuarat Jawatankuasa Kerja Dewan Pemuda PAS Kawasan itu daripada pemuda-pemuda ahli PAS dalam Kawasan itu, dan akan memegang jawatan itu selama dua tahun atau sehingga kepada Mesyuarat Agung yang akan datang yang ada pemilihan, atau sehingga ia berhenti atau diberhentikan dengan apa-apa jua sebab sekalipun.

  4. Jika sekiranya Ketua Dewan Pemuda PAS Kawasan berhenti atau diberhentikan dengan apa-apa sebab sekalipun, maka Timbalannya hendaklah memangku jawatan itu sehingga kepada Mesyauarat Agung Dewan Pemuda PAS Kawasan yang akan datang yang ada pemilihan. Jika kedua-duanya berhenti atau diberhentikan dengan apa-apa sebabpun maka Naib Ketuanya hendaklah dilantik memangku Jawatan Ketuanya dan seorang dari Jawatankuasa Kerja Dewan Pemuda PAS Kawasan hendaklah dilantik memangku Jawatan Timbalan Ketua Dewan itu dan seorang dilantik memangku Jawatan Naib Ketua di dalam dan dengan persetujuan Mesyuarat Jawatankuasa Kerja Dewan itu sehingga ke Mesyuarat Agung yang akan datang yang ada padanya pemilihan. Dan jika Naib Ketuanya juga berhenti atau diberhentikan maka seorang daripada Jawatankuasa Kerja Dewan Pemuda PAS Kawasan hendaklah dilantik memangku Jawatan Ketua Dewan Pemuda PAS Kawasan dan seorang dilantik memangku Jawatan Timbalan Ketua Pemuda PAS Kawasan dan seorang dilantik memangku Jawatan Naib Ketua Dewan Pemuda PAS Kawasan di dalam dan dengan persetujuan Mesyuarat Jawatankuasa Kerja Dewan itu sehingga kepada Mesyuarat yang akan datang yang ada padanya pemilihan.

  5. Dan di tempat yang mereka kosongkan bolehlah dilantik oleh Mesyuarat Jawatankuasa Kerja Dewan itu daripada mana-mana jua pemuda ahli PAS dalam kawasan itu.

  6. Jawatankuasa Kerja Dewan Pemuda PAS Kawasan hendaklah mengadakan mesyuaratnya tidak kurang daripada tiga kali dalam setahun atau pada bila-bila masa yang dikehendaki oleh Ketua atau dengan permintaan bersurat daripada satu pertiga Ahli-ahli Jawatankuasa Kerja itu.

  7. Cukup bilang bagi menjalankan mesyuarat Jawatankuasa Kerja Dewan Pemuda PAS Kawasan itu ialah satu perdua daripada ahli- ahlinya hadir dan cukup bilang bagi mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Harian itu ialah lima orang daripada ahli-ahlinya hadir.

  8. Adapun seseorang Ahli Jawatankuasa Kerja Dewan Pemuda PAS Kawasan itu bolehlah dilucutkan jawatannya dengan persetujuan mesyuarat Jawatankuasa Kerja Dewan itu jika gagal hadir mesyuarat sebanyak tiga kali berturut-turut tanpa sebarang makluman kepada Setiausaha Dewan itu.

  9. Ketua hendaklah mempengerusikan semua mesyuarat Jawatankuasa Kerja dan Jawatankuasa Harian Dewan Pemuda PAS Kawasan itu, dan jika ia berhalangan maka Timbalannya hendaklah mempengerusikan mesyuarat itu.

  10. Ketua Dewan Pemuda PAS Kawasan adalah dengan sendirinya menjadi Ahli Jawatankuasa Kerja PAS Kawasan. Jika Ketua Dewan Pemuda itu berhalangan atau apa-apa jua sebab yang ia tidak dapat hadir dalam mana-mana mesyuarat Jawatankuasa Kerja PAS Kawasan, maka Timbalannya bolehlah diwakilkan secara bersurat untuk hadir di dalam mesyuarat- mesyuarat itu.

  11. Ketua, Timbalan Ketua, Naib Ketua, Setiausaha, Penolong-penolong Setiausaha, Bendahari, Ketua Penerangan dan Pengarah Pilihan Raya Pemuda Dewan itu dengan sendirinya menjadi Jawatankuasa Harian Dewan Pemuda PAS Kawasan.

  12. Adapun Jawatankuasa Harian Dewan Pemuda PAS Kawasan mempunyai tugas-tugas berikut:

   1. Bertanggungjawab ke atas kesempurnaan pentadbiran dan perjalanan Dewan Pemuda PAS Kawasan dan urusan-urusan biasa Dewan ini.

   2. Menimbangkan sesuatu perkara yang mustahak dan terpaksa disegerakan.

   3. Mengadakan hubungan dan diplomasi dengan pelbagai pihak di peringkat Dewan ini selagi tidak bertentangan dengan dasar- dasar parti.

   4. Melaksanakan tugas-tugas tertentu yang diperturunkan kepadanya oleh mesyuarat Jawatankuasa Kerja Dewan Pemuda PAS Kawasan.

   5. Semua keputusan dan tindakan yang dibuat oleh jawatankuasa ini mengikut Pecahan (a), (b) dan (c) Ceraian ini hendaklah dimaklum dan disahkan oleh Jawatankuasa Kerja Dewan Pemuda PAS Kawasan.

FASAL 65. Tugas-tugas Dewan Pemuda PAS Kawasan

  1. Ketua
   1. Bertanggungjawab atas kesempurnaan perjalanan pentadbiran, gerakan dan kegiatan Dewan Pemuda PAS dalam kawasannya.

   2. Mengambil segala langkah yang perlu bagi menjaga dan memelihara perpaduan, persefahaman dan kesungguhan Ahli-ahli Jawatankuasa Kerja Dewan Pemuda PAS Kawasan dalam menjalankan tugas masing- masing.

   3. Melantik Setiausaha, Penolong-penolong Setiausaha, Bendahari, Ketua Penerangan, Pengarah Pilihan Raya Pemuda dan Ahli- ahli Jawatankuasa Kerja yang dilantik menurut peruntukan Perlembagaan ini dengan persetujuan mesyuarat Jawatankuasa Kerja Dewan Pemuda PAS Kawasan.

   4. Menetap dan mempengerusikan mesyuarat- mesyuarat Jawatankuasa Kerja dan Jawatankuasa Harian Dewan Pemuda PAS Kawasan.

  2. Timbalan Ketua

   1. Membantu tugas-tugas Ketua Dewan Pemuda PAS Kawasan.

   2. Mempengerusikan mesyuarat-mesyuarat Jawatankuasa Kerja dan Jawatankuasa Harian Dewan Pemuda PAS Kawasan apabila Ketua Dewan berhalangan atau tidak hadir.

  3. Naib Ketua

   1. Membantu tugas-tugas Ketua dan Timbalan Ketua Dewan Pemuda PAS Kawasan.

   2. Mempengerusikan mesyuarat-mesyuarat Jawatankuasa Kerja dan Jawatankuasa Harian Dewan Pemuda PAS Kawasan apabila Ketua dan Timbalan Ketua Dewan Pemuda PAS Kawasan berhalang atau tidak hadir.

  4. Setiausaha

   1. Bertanggungjawab secara langsung kepada Ketua Dewan Pemuda PAS Kawasan dan Mesyuarat Jawatankuasa Kerja Dewan.

   2. Bertanggungjawab atas kesempurnaan dan perlaksanaan pentadbiran Pejabat Dewan Pemuda PAS Kawasan dan pengambilan kakitangannya dengan persetujuan mesyuarat Jawatankuasa Harian Dewan Pemuda PAS Kawasan.

   3. Bertanggungjawab atas kesempurnaan semua mesyuarat Jawatankusa Kerja dan Jawatankuasa Harian Dewan Pemuda PAS Kawasan.
  5. PenolongSetiausaha

   1. Bertanggungjawab kepada Setiausaha Dewan Pemuda PAS Kawasan.

   2. Membantu tugas-tugas Setiausaha dalam urusan pentadbiran Pejabat Dewan Pemuda PAS Kawasan.

  6. Bendahari

   1. Bertanggungjawab atas kesempurnaan kewangan Dewan Pemuda PAS Kawasan.

   2. Bertanggungjawab menyediakan penyata tahunan kewangan untuk diperiksa oleh Pemeriksa Kira-kira Dewan Pemuda PAS Kawasan dan membentangkan penyata itu kepada Mesyuarat Agung Tahunan Dewan Pemuda PAS Kawasan.

   3. Menyediakan rancangan-rancangan untuk mengukuhkan kedudukan kewangan Dewan Pemuda PAS Kawasan.
  7. KetuaPenerangan

   1. Bertanggungjawab atas kesempurnaan kegiatan dakwah dan penerangan Pemuda PAS dalam kawasannya.

   2. Menyedia, menyusun dan menyelaraskan program dan kegiatan penerangan Pemuda PAS Kawasan.

   3. Bertanggungjawab melaporkan kepada Ketua dan Jawatankuasa Kerja Dewan Pemuda PAS Kawasan atas segala tindakan dan usaha yang dijalankan berhubung dengan kegiatan dakwah dan penerangan.

  8. Pengarah Pilihan Raya Pemuda

   1. Bertanggungjawab atas kesempurnaan seluruh urusan pilihan raya Dewan Pemuda PAS Kawasan.

   2. Menyedia, menyusun dan menyelaraskan aktiviti-aktiviti pilihan raya Dewan Pemuda PAS Kawasan.

   3. Bertanggungjawab melaporkan kepada Ketua Dewan Pemuda PAS Kawasan dan Jawatankuasa Kerja Dewan Pemuda PAS Kawasan atas segala usaha dan tindakan berhubung dengan kegiatan pilihan raya.

  9. Ahli-ahli Jawatankuasa Kerja

   1. Menyelaras pentadbiran dan kegiatan Jawatankuasa Pemuda PAS Cawangan dengan kerjasama PAS Cawangan dan Kawasan.

   2. Meluaskan pengaruh PAS di kalangan pemuda-pemuda dalam kawasan itu melalui kegiatan-kegiatan belia sambil berusaha membentuk dan memimpin mereka ke arah cita-cita Islam yang diperjuangkan oleh PAS.

   3. Membentuk lajnah-lajnah yang difikirkan perlu dan melantik ahli-ahlinya di dalam dan dengan persetujuan mesyuarat Jawatankuasa Kerja Dewan itu.

   4. Mengangkat wakil ke Muktamar Khas Dewan Pemuda PAS Pusat dan/atau Muktamar Khas Dewan Pemuda PAS Negeri dan/atau Mesyuarat Agung Khas PAS Kawasan jika wakil yang diangkat oleh Mesyuarat Agung Tahunan Dewan Pemuda PAS Kawasan tidak lagi menjadi wakil mengikut Fasal 19(7) Perlembagaan ini.


FASAL 66. Dewan Muslimat PAS Pusat

  1. Sebuah Dewan Muslimat PAS Pusat hendaklah ditubuhkan melalui Muktamarnya.
  2. Pejabat bagi Dewan Muslimat PAS Pusat itu ialah seperti mana yang dinyatakan dalam Fasal 38(1) Perlembagaan ini.
  3. Muslimat-muslimat yang telah menjadi ahli PAS dengan sendirinya menjadi ahli bagi Dewan Muslimat PAS.
  4. Sebuah buku besar daftar ahli bagi Dewan itu yang dicatatkan di dalamnya, Nama, Nombor Kad Pengenalan, Alamat, Pekerjaan dan Nombor Sijil Keahliannya dalam PAS hendaklah disedia dan disimpan oleh Setiausaha Dewan itu di Pejabat Dewan Muslimat PAS Pusat.

FASAL 67. Muktamar Dewan Muslimat PAS Pusat

  1. Muktamar Dewan Muslimat PAS Pusat hendaklah diadakan sekali dalam setahun, seboleh-bolehnya dalam bulan April pada tiap- tiap tahun atau mana-mana tarikh yang terdahulu sedikit dari Muktamar Tahunan PAS, atau pada bila-bila masa yang ditetapkan oleh Jawatankuasa Kerja Dewan Muslimat PAS Pusat. Satu notis hendaklah dihantar kepada ahli tidak kurang 14 hari daripada tarikh Muktamar hendak diadakan.

  2. Muktamar Khas Dewan Muslimat PAS Pusat bolehlah diadakan beberapa kali dalam setahun sekiranya dikehendaki oleh Ketua Dewan Muslimat PAS Pusat atau dengan permintaan bersurat daripada sekurang-kurangnya satu pertiga daripada Ahli Jawatankuasa Kerja Dewan Muslimat PAS Pusat atau satu pertiga daripada Dewan Muslimat PAS Kawasan. Maka Muktamar Khas ini tidaklah boleh dibincangkan apa-apa perkara selain daripada perkara yang kerananya Muktamar itu diadakan.

  3. Ahli bagi Muktamar Tahunan/Khas Dewan Muslimat PAS itu ialah:

   1. PengerusiTetapdanTimbalannya.

   2. Jawatankuasa Kerja Dewan Muslimat PAS Pusat.

   3. Ketua-ketua Dewan Muslimat PAS Negeri atau Timbalannya atau Naibnya dengan kebenaran bersurat jika Ketua atau Timbalan Ketua berhalangan.

   4. Ketua Dewan Muslimat PAS Kawasan atau timbalannya atau naibnya dengan kebenaran bersurat jika ketuanya atau timbalan ketua berhalangan.

   5. Tidak lebih tiga orang wakil yang dipilih dan diangkat oleh Mesyuarat Agung Tahunan Dewan Muslimat PAS Kawasan.

  4. Cukup bilang bagi menjalankan Muktamar itu ialah satu perdua daripada ahli-ahlinya yang di atas hadir.

  5. Pengerusi bagi Muktamar itu ialah Pengerusi Tetap, jika ia berhalangan, maka Timbalannya hendaklah mempengerusikan Muktamar itu.

  6. Pengerusi Tetap dan Timbalan Pengerusi Tetap Muktamar Dewan Muslimat PAS Pusat itu hendaklah dipilih dan dilantik pada tiap-tiap dua tahun sekali atau pada mana-mana Muktamar Tahunan Dewan Muslimat PAS yang ada pemilihan daripada muslimat-muslimat yang telah menjadi ahli PAS.

  7. Muktamar Tahunan Dewan Muslimat PAS Pusat berkuasa mengangkat 20 wakil ke Muktamar Tahunan PAS mengikut Fasal 18(2)(h).


FASAL 68. Jawatankuasa Kerja Dewan Muslimat PAS Pusat

  1. Jawatankuasa Kerja Dewan Muslimat PAS Pusat itu adalah terdiri dari:

   1. Seorang Ketua

   2. Seorang Timbalan Ketua

   3. Seorang Naib Ketua

   4. Seorang Setiausaha

   5. Tidak lebih daripada tiga orang Penolong Setiausaha

   6. Seorang Bendahari

   7. Seorang Ketua Penerangan

   8. Seorang Pengarah Pilihan Raya Muslimat, dan

   9. Tidak lebih daripada lapan belas orang Ahli Jawatankuasa Kerja Biasa.

  2. Ketua, Timbalan Ketua, Naib Ketua dan dua pertiga daripada Ahli Jawatankuasa yang disebutkan dalam ceraian (1)(i) Fasal ini hendaklah dipilih dan dilantik oleh Muktamar Tahunan Dewan Muslimat PAS Pusat pada tiap- tiap dua tahun sekali atau pada mana-mana Muktamar Tahunannya yang ada pemilihan daripada Muslimat-muslimat ahli PAS.

  3. Setiausaha, Penolong-penolong Setiausaha, Bendahari, Ketua Penerangan, Pengarah Pilihan Raya Muslimat dan satu pertiga daripada Ahli- ahli Jawatankuasa yang disebutkan dalam Ceraian (1)(i) Fasal ini hendaklah dilantik oleh Ketua daripada Muslimat-muslimat PAS di dalam dan dengan persetujuan Mesyuarat Jawatankuasa Kerja Dewan itu, dan akan memegang jawatannya selama dua tahun atau sehingga kepada Muktamar Tahunan PAS yang akan datang yang ada pemilihan, atau sehingga ia berhenti atau diberhentikan dengan apa-apa jua pun dengan persetujuan mesyuarat Jawatankuasa Kerja Dewan Muslimat PAS itu.

  4. Jika sekiranya Ketua Dewan Muslimat PAS Pusat itu berhenti atau diberhentikan dengan apa-apa jua sebab sekalipun, maka Timbalan Ketuanya hendaklah memangku jawatan itu sehingga kepada Muktamar Tahunan yang akan datang yang ada pemilihannya. Dan jika kedua- duanya berhenti atau diberhentikan dengan apa- apa jua sebab pun maka Naib Ketuanya hendaklah dilantik memangku jawatan ketuanya dan seorang dari Jawatankuasa Kerja Dewan Muslimat PAS Pusat hendaklah dilantik memangku Jawatan Timbalan Ketua Dewan Muslimat PAS Pusat dan seorang dilantik memangku Jawatan Naib Ketua Dewan Muslimat PAS Pusat oleh Jawatankuasa Kerja Dewan Muslimat PAS Pusat sehingga kepada Muktamar Tahunan yang akan datang yang ada padanya pemilihan dan jika Naib Ketuanya juga berhenti atau diberhentikan maka seorang dari Jawatankuasa Kerja Dewan Muslimat PAS Pusat hendaklah dilantik memangku Jawatan Ketua Dewan Muslimat PAS Pusat dan seorang dilantik memangku Jawatan Timbalan Ketua Dewan Muslimat PAS Pusat dan seorang dilantik memangku Jawatan Naib Ketua Dewan Muslimat PAS Pusat di dalam dan dengan persetujuan mesyuarat Jawatankuasa Kerja Dewan itu sehingga kepada Muktamar Tahunan yang akan datang yang ada pemilihannya. Dan di tempat mereka yang mereka kosongkan bolehlah dilantik gantinya oleh Mesyuarat Jawatankuasa Kerja Dewan itu daripada mana- mana jua muslimat yang telah menjadi ahli PAS.

  5. Tiap-tiap seorang daripada Ahli-ahli Jawatankuasa Kerja Dewan Muslimat PAS itu bolehlah memohon berhenti dengan menghantar surat kepada Ketua atau Setiausaha serta menyata sebab-sebab keberhentiannya bagi ditimbang dan diputuskan oleh Mesyuarat Jawatankuasa Kerja Dewan itu.

  6. Jawatankuasa Kerja Dewan Muslimat PAS Pusat hendaklah mengadakan mesyuaratnya tidak kurang dari tiga kali dalam setahun, atau pada bila-bila masa yang dikehendaki oleh Ketua, atau dengan permintaan bersurat daripada tidak kurang dari satu pertiga dari jumlah Ahli-ahli Jawatankuasa Kerja Dewan itu semua.

  7. Ketua, Timbalan Ketua, Naib Ketua, Setiausaha, Penolong-penolong Setiausaha, Bendahari, Ketua Penerangan dan Pengarah Pilihan Raya Muslimat adalah dengan sendirinya menjadi Jawatankuasa Harian Dewan Muslimat PAS Pusat.

  8. Adapun Jawatankuasa Harian Dewan Muslimat PAS Pusat mempunyai tugas-tugas berikut:

   1. Bertanggungjawab ke atas kesempurnaan pentadbiran dan perjalanan Dewan Muslimat PAS Pusat dan urusan-urusan biasa Dewan ini.

   2. Menimbangkan sesuatu perkara yang mustahak dan terpaksa disegerakan.

   3. Mengadakan hubungan dan diplomasi dengan pelbagai pihak di peringkat Dewan ini selagi tidak bertentangan dengan dasar- dasar parti.

   4. Melaksanakan tugas-tugas tertentu yang diperturunkan kepadanya oleh mesyuarat Jawatankuasa Kerja Dewan Muslimat PAS Pusat.

   5. Semua keputusan dan tindakan yang dibuat oleh jawatankuasa ini mengikut Pecahan (a), (b) dan (c) Ceraian ini hendaklah dimaklum dan disahkan oleh Jawatankuasa Kerja Dewan Muslimat PAS Pusat.

  9. Cukup bilang bagi menjalankan mesyuarat Jawatankuasa Kerja Dewan Muslimat PAS Pusat itu ialah satu perdua daripada ahli-ahlinya hadir, dan cukup bilang bagi mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Harian Dewan itu ialah lima orang daripada ahli-ahlinya hadir.

  10. Adapun seseorang Ahli Jawatankuasa Kerja Dewan Muslimat PAS Pusat itu bolehlah dilucutkan jawatannya dengan persetujuan mesyuarat Jawatankuasa Kerja Dewan itu jika gagal hadir mesyuarat sebanyak tiga kali berturut-turut tanpa sebarang makluman kepada Setiausaha Dewan itu.

  11. Ketua hendaklah mempengerusikan semua mesyuarat-mesyuarat Jawatankuasa Kerja dan Jawatankuasa Harian Dewan itu, dan jika ia berhalangan, maka Timbalannya hendaklah mempengerusikan mesyuarat-mesyuarat tersebut.

 

FASAL 69. Tugas-tugas Dewan Muslimat PAS Pusat

  1. Ketua

   1. Bertanggungjawab mengetuai kesempurnaan perjalanan pentadbiran gerakan dan kegiatan Dewan Muslimat PAS dalam negara ini.

   2. Mengambil segala langkah yang perlu bagi menjaga dan memelihara perpaduan, persefahaman dan kesungguhan Ahli-ahli Jawatankuasa Kerja Dewan Muslimat PAS Pusat dalam menjalankan tugas masing- masing.

   3. Melantik Setiausaha, Penolong-penolong Setiausaha, Bendahari, Ketua Penerangan, Pengarah Pilihan Raya Muslimat dan Ahli- ahli Jawatankuasa Kerja yang dilantik menurut peruntukan Perlembagaan ini dengan persetujuan mesyuarat Jawatankuasa Kerja Dewan Muslimat PAS Pusat. (d) Menetap dan mempengerusikan mesyuarat- mesyuarat Jawatankausa Kerja dan Jawatankuasa Harian Dewan Muslimat PAS Pusat.

  2. Timbalan Ketua

   1. Membantu tugas-tugas Ketua Dewan Muslimat PAS Pusat.

   2. Mempengerusikan mesyuarat-mesyuarat Jawatankuasa Kerja dan Jawatankuasa Harian Dewan Muslimat PAS Pusat apabila Ketua Dewan berhalangan atau tidak hadir.

  3. Naib Ketua

   1. Membantu tugas-tugas Ketua dan Timbalan Ketua Dewan Muslimat PAS Pusat.

   2. Mempengerusikan mesyuarat-mesyuarat Jawatankuasa Kerja dan Jawatankuasa Harian Dewan Muslimat PAS Pusat apabila Ketua dan Timbalan Ketua Dewan Muslimat PAS Pusat berhalangan atau tidak hadir.

  4. Setiausaha

   1. Bertanggungjawab secara langsung kepada Ketua Dewan Muslimat PAS Pusat dan mesyuarat Jawatankuasa Kerja Dewan Muslimat PAS Pusat.

   2. Bertanggungjawab atas kesempurnaan dan perlaksanaan pentadbiran Pejabat Dewan Muslimat PAS Pusat dan pengambilan kakitangan dengan persetujuan mesyuarat Jawatankuasa Harian Dewan Muslimat PAS Pusat.

   3. Bertanggungjawab atas kesempurnaan semua mesyuarat Jawatankuasa Kerja dan Jawatankuasa Harian Dewan Muslimat PAS Pusat.

  5. Penolong Setiausaha
   1. Bertanggungjawab kepada Setiausaha Dewan Muslimat PAS Pusat.
   2. Membantu tugas-tugas Setiausaha dalam urusan pentadbiran Pejabat Dewan Muslimat PAS Pusat.

  6. Bendahari

   1. Bertanggungjawab atas kesempurnaan kewangan Dewan Muslimat PAS Pusat.

   2. Bertanggungjawab menyediakan penyata tahunan kewangan untuk diperiksa oleh Pemeriksa Kira-Kira Dewan Muslimat PAS Pusat dan membentangkan penyata itu kepada Muktamar Tahunan Dewan Muslimat PAS Pusat.

   3. Menyediakan rancangan-rancangan untuk mengukuhkan kedudukan kewangan Dewan Muslimat PAS Pusat.

  7. Ketua Penerangan

   1. Bertanggungjawab atas kesempurnaan kegiatan dakwah dan penerangan Muslimat PAS.

   2. Menyedia, menyusun dan menyelaras program dan kegiatan penerangan Muslimat PAS.

   3. Bertanggungjawab melaporkan kepada Ketua dan Jawatankuasa Kerja Dewan Muslimat PAS Pusat atas segala tindakan dan usaha yang dijalankan berhubung dengan kegiatan dakwah dan penerangan.

  8. Pengarah Pilihan Raya Muslimat

   1. Bertanggungjawab atas kesempurnaan seluruh urusan pilihan raya Dewan Muslimat PAS Pusat.

   2. Menyedia, menyusun dan menyelaraskan aktiviti-aktiviti pilihan raya Dewan Muslimat PAS Pusat.

   3. Bertanggungjawab melaporkan kepada Ketua Dewan Muslimat PAS Pusat dan Jawatankuasa Kerja Dewan Muslimat PAS Pusat atas segala usaha dan tindakan berhubung dengan kegiatan pilihan raya.

  9. Ahli-ahli Jawatankuasa Kerja

   1. Menyatukan tenaga, fikiran dan pandangan muslimat-muslimat PAS dalam negara ini.

   2. Membantu Perhubungan PAS Negeri menubuhkan Dewan Muslimat PAS Negeri, dan membantu Dewan Muslimat PAS Negeri menubuhkan Dewan Muslimat PAS Kawasan dengan kerjasama Perhubungan PAS Negeri dan PAS Kawasan.

   3. Meluaskan pengaruh PAS di kalangan wanita-wanita Islam melalui kegiatan- kegiatan kewanitaan sambil membentuk keperibadian mereka menjadi muslimat yang bertanggungjawab kepada agama dan negara serta menyakinkan mereka kepada cita-cita Islam yang diperjuangkan oleh PAS.

   4. Membentuk lajnah-lajnah yang difikirkan perlu dan melantik ahli-ahlinya di dalam dan dengan persetujuan mesyuarat Jawatankuasa Kerja Dewan itu.

   5. Mengangkat wakil ke Muktamar Khas PAS yang disebut dalam Fasal 18 Perlembagaan ini, jika wakil yang diangkat oleh Muktamar Tahunan Dewan Musimat PAS Pusat tidak lagi menjadi wakil mengikut Fasal 19(7) Perlembagaan ini.

FASAL 70. Dewan Muslimat PAS Negeri dan Wilayah Persekutuan

 1. Sebuah Dewan Muslimat PAS Negeri dan Wilayah Persekutuan yang kemudiannya disebut ‘Dewan Muslimat PAS Negeri’ sahaja hendaklah ditubuhkan oleh Perhubungan PAS Negeri dan Wilayah Persekutuan dengan kerjasama Dewan Muslimat PAS Pusat yang dianggotai oleh Muslimat-muslimat PAS sepertimana yang disebutkan dalam Fasal 67(3) Perlembagaan ini.

 2. Pejabat bagi Dewan Muslimat PAS Negeri itu ialah sepertimana yang telah disebutkan di dalam Fasal 38(2) Perlembagaan ini.

 3. Sebuah buku daftar ahli bagi Dewan Muslimat PAS Negeri yang dicatatkan di dalamnya, Nama, Nombor Kad Pengenalan, Alamat, Pekerjaan dan Nombor Sijil Keahliannya dalam PAS hendaklah disediakan oleh Setiausaha dan disimpan di Pejabat Dewan Muslimat PAS Negeri itu

FASAL 71. Muktamar Dewan Muslimat PAS Negeri

 1. Dewan Muslimat PAS Negeri hendaklah mengadakan Muktamar Tahunannya sekali dalam setahun sebelum daripada berlangsungnya Muktamar Dewan Muslimat PAS Pusat, atau pada bila-bila masa yang ditetapkan oleh Jawatankuasa Kerja Dewan itu. Satu notis hendaklah dihantar kepada ahli tidak kurang 14 hari daripada tarikh muktamar hendak diadakan.

 2. Muktamar Khas Dewan Muslimat PAS Negeri bolehlah diadakan beberapa kali dalam setahun sekiranya dikehendaki oleh Ketua Dewan Muslimat PAS Negeri atau dengan permintaan bersurat daripada sekurang-kurangnya satu pertiga daripada Ahli Jawatankuasa Kerja Dewan Muslimat PAS Negeri atau satu pertiga daripada Dewan Muslimat PAS Kawasan dalam negeri itu. Maka Muktamar Khas ini tidaklah boleh dibincangkan apa-apa perkara selain daripada perkara yang kerananya Muktamar itu diadakan.

 3. Ahli bagi Muktamar Tahunan/Khas Dewan Muslimat PAS Negeri itu ialah:

  1. Pengerusi Tetap dan Timbalannya.

  2. Jawatankuasa Kerja Dewan Muslimat PAS Negeri.

  3. Ketua-ketua Dewan Muslimat PAS Kawasan atau Timbalannya atau Naibnya jika Ketua dan Timbalannya berhalangan.

  4. Tidak lebih dari tujuh orang wakil yang dipilih dan diangkat oleh Mesyuarat Agung Tahunan Dewan Muslimat PAS Kawasan.

 4. Cukup bilang bagi menjalankan Muktamar Dewan Muslimat PAS Negeri itu ialah satu perdua daripada ahli-ahlinya yang di atas hadir.

 5. Pengerusi bagi Muktamar itu ialah Pengerusi Tetap atau Timbalannya yang dipilih pada tiap- tiap dua tahun sekali, atau pada mana-mana Muktamar Tahunan Dewan itu yang ada pemilihannya.

FASAL 72. Jawatankuasa Kerja Dewan Muslimat PAS Negeri

  1. Jawatankuasa Kerja Dewan Muslimat PAS Negeri itu adalah terdiri dari:

   1. Seorang Ketua

   2. Seorang Timbalan Ketua

   3. Seorang Naib Ketua

   4. Seorang Setiausaha

   5. Tidak lebih daripada tiga orang Penolong Setiausaha

   6. Seorang Bendahari

   7. Seorang Ketua Penerangan

   8. Seorang Pengarah Pilihan Raya Muslimat

   9. Tidak lebih daripada lima belas orang Ahli Jawatankuasa Biasa.

  2. Ketua, Timbalan Ketua, Naib Ketua dan dua pertiga daripada Ahli-ahli Jawatankuasa yang disebutkan dalam ceraian (1)(i) Fasal ini hendaklah dipilih dan dilantik oleh Muktamar Tahunan Dewan Muslimat PAS Negeri daripada muslimat-muslimat PAS Negeri itu pada tiap-tiap dua tahun sekali atau pada mana-mana Muktamar Dewan itu yang ada pemilihannya.

  3. Setiausaha, Penolong-penolong Setiausaha, Bendahari, Ketua Penerangan, Pengarah Pilihan Raya Muslimat dan satu pertiga daripada Ahli- ahli Jawatankuasa yang disebutkan dalam Ceraian (1)(i) Fasal ini hendaklah dilantik oleh Ketua di dalam dan dengan persetujuan mesyuarat Jawatankuasa Kerja Dewan itu, dan akan memegang jawatan selama dua tahun, atau sehingga kepada Muktamar Tahunan Dewan Muslimat PAS Negeri yang akan datang yang ada pemilihan, atau sehingga ia berhenti atau diberhentikan dengan apa-apa jua sebab sekalipun.

  4. Jika sekiranya Ketua Dewan Muslimat PAS Negeri itu berhenti atau diberhentikan dengan apa-apa jua sebab sekalipun, maka Timbalannya hendaklah memangku Jawatan Ketua itu sehingga kepada Muktamar Tahunan Dewan Muslimat PAS Negeri yang akan datang yang ada pemilihannya, jika sekiranya kedua- duanya berhenti atau diberhentikan dengan apa- apa jua sebabpun, maka Naib Ketuanya hendaklah dilantik memangku Jawatan Ketuanya dan seorang dari Jawatankuasa Kerja Dewan Muslimat PAS Negeri hendaklah dilantik memangku Jawatan Timbalan Ketua Dewan itu dan seorang dilantik memangku Jawatan Naib Ketua Dewan Muslimat PAS Negeri oleh Jawatankuasa Dewan Muslimat PAS Negeri sehingga kepada Muktamar Tahunan akan datang yang ada pemilihan. Dan jika Naib Ketuanya juga berhenti atau diberhentikan maka seorang daripada Jawatankuasa Kerja Dewan Muslimat PAS Negeri hendaklah dilantik memangku Jawatan Ketua Dewan Muslimat PAS Negeri dan seorang dilantik memangku Jawatan Timbalan Ketua Dewan Muslimat PAS Negeri dan seorang dilantik memangku Jawatan Naib Ketua Dewan Muslimat PAS Negeri oleh Jawatankuasa Kerja Dewan itu sehingga kepada Muktamar Tahunan yang akan datang yang ada pemilihannya. Dan di tempat yang mereka kosongkan bolehlah dilantik gantinya oleh Mesyuarat Jawatankuasa Kerja Dewan itu daripada mana-mana jua muslimat yang telah menjadi ahli PAS dalam negeri itu.

  5. Jawatankuasa Kerja Dewan Muslimat PAS Negeri hendaklah mengadakan mesyuaratnya tidak kurang dari tiga kali dalam setahun, atau pada bila-bila masa yang dikehendaki oleh Ketua, atau dengan permintaan bersurat daripada tidak kurang dari satu pertiga dari jumlah Ahli-ahli Jawatankuasa Kerja Dewan Muslimat Negeri itu.

  6. Ketua, Timbalan Ketua, Naib Ketua, Setiausaha, Penolong-penolong Setiausaha, Bendahari, Ketua Penerangan dan Pengarah Pilihan Raya Muslimat adalah dengan sendirinya menjadi Jawatankuasa Harian Dewan Muslimat PAS Negeri.

  7. Adapun Jawatankuasa Harian Dewan Muslimat PAS Negeri mempunyai tugas-tugas berikut:

   1. Bertanggungjawab ke atas kesempurnaan pentadbiran dan perjalanan Dewan Muslimat PAS Negeri dan urusan-urusan biasa Dewan ini.

   2. Menimbangkan sesuatu perkara yang mustahak dan terpaksa disegerakan.

   3. Mengadakan hubungan dan diplomasi dengan pelbagai pihak di peringkat Dewan ini selagi tidak bertentangan dengan dasar- dasar parti.

   4. Melaksanakan tugas-tugas tertentu yang diperturunkan kepadanya oleh mesyuarat Jawatankuasa Kerja Dewan Muslimat PAS Negeri.

   5. Semua keputusan dan tindakan yang dibuat oleh jawatankuasa ini mengikut Pecahan (a), (b) dan (c) Ceraian ini hendaklah dimaklum dan disahkan oleh Jawatankuasa Kerja Dewan Muslimat PAS Negeri.

  8. Cukup bilang bagi menjalankan mesyuarat Jawatankuasa Kerja Dewan itu ialah satu perdua daripada ahli-ahlinya hadir dan cukup bilang bagi mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Harian Dewan itu ialah lima orang daripada ahli-ahlinya hadir.

  9. Adapun seseorang Ahli Jawatankuasa Kerja Dewan Muslimat PAS Negeri itu bolehlah dilucutkan jawatannya dengan persetujuan mesyuarat Jawatankuasa Kerja Dewan jika gagal hadir mesyuarat sebanyak tiga kali berturut-turut tanpa sebarang makluman kepada Setiausaha Dewan itu.

  10. Ketua hendaklah mempengerusikan semua mesyuarat-mesyuarat Jawatankuasa Kerja dan Jawatankuasa Harian Dewan itu dan jika ia berhalangan maka Timbalannya hendaklah mempengerusikan mesyuarat-mesyuarat tersebut.

  11. Ketua dan Setiausaha Dewan Muslimat PAS Negeri adalah dengan sendirinya menjadi Ahli Badan Perhubungan PAS Negeri itu.

FASAL 73. Tugas-tugas Dewan Muslimat PAS Negeri


  1. Ketua

   1. Bertanggungjawab atas kesempurnaan perjalanan pentadbiran gerakan dan kegiatan Dewan Muslimat PAS dalam negerinya.

   2. Mengambil segala langkah yang perlu bagi menjaga dan memelihara perpaduan, persefahaman dan kesungguhan Ahli-ahli Jawatankuasa Kerja Dewan Muslimat PAS Negeri dalam menjalankan tugas masing- masing.

   3. Melantik Setiausaha, Penolong-penolong Setiausaha, Bendahari, Ketua Penerangan, Pengarah Pilihan Raya Muslimat dan Ahli- ahli Jawatankuasa Kerja yang dilantik menurut peruntukan Perlembagaan ini dengan persetujuan mesyuarat Jawatankuasa Kerja Dewan Muslimat PAS Negeri.

   4. Menetap dan mempengerusikan mesyuarat- mesyuarat Jawatankuasa Kerja dan Jawatankuasa Harian Dewan Muslimat PAS Negeri.

  2. Timbalan Ketua

   1. Membantu tugas-tugas Ketua Dewan Muslimat PAS Negeri.

   2. Mempengerusikan mesyuarat-mesyuarat Jawatankuasa Kerja dan Jawatankuasa Harian Dewan Muslimat PAS Negeri apabila Ketua Dewan berhalangan atau tidak hadir.

   3. Menggantikan Ketua sebagai Ahli Perhubungan PAS Negeri dan Ahli Jawatankuasa Harian PAS Negeri jika Ketua dilucutkan jawatannya mengikut Fasal 39(16) Perlembagaan ini.
  3. Naib Ketua

   1. Membantu tugas-tugas Ketua dan Timbalan Ketua Dewan Muslimat PAS Negeri.

   2. Mempengerusikan mesyuarat-mesyuarat Jawatankuasa Kerja dan Jawatankuasa Harian Dewan Muslimat PAS Negeri apabila Ketua dan Timbalan Ketua Dewan Muslimat PAS Negeri berhalangan atau tidak hadir.
  4. Setiausaha

   1. Bertanggungjawab secara langsung kepada Ketua Dewan Muslimat PAS Negeri dan mesyuarat Jawatankuasa Kerja Dewan Muslimat PAS Negeri.

   2. Bertanggungjawab atas kesempurnaan dan perlaksanaan pentadbiran Pejabat Dewan Muslimat PAS Negeri dan pengambilan kakitangannya dengan persetujuan mesyuarat Jawatankuasa Harian Dewan Muslimat PAS Negeri.

   3. Bertanggungjawab atas kesempurnaan semua mesyuarat Jawatankuasa Kerja dan Jawatankuasa Harian Dewan Muslimat PAS Negeri.

  5. Penolong Setiausaha

   1. Bertanggungjawab kepada Setiausaha Dewan Muslimat PAS Negeri.

   2. Membantu tugas-tugas Setiausaha dalam urusan pentadbiran Pejabat Dewan Muslimat PAS Negeri.

  6. Bendahari

   1. Bertanggungjawab atas kesempurnaan kewangan Dewan Muslimat PAS Negeri.

   2. Bertanggungjawab menyediakan penyata tahunan kewangan untuk diperiksa oleh Pemeriksa Kira-Kira Dewan Muslimat PAS Negeri dan membentangkan penyata itu kepada Muktamar Tahunan Dewan Muslimat PAS Negeri.

   3. Menyediakan rancangan-rancangan untuk mengukuhkan kedudukan kewangan Dewan Muslimat PAS Negeri.

  7. Ketua Penerangan

   1. Bertanggungjawab atas kesempurnaan kegiatan dakwah dan penerangan Muslimat PAS dalam negerinya.

   2. Menyedia, menyusun dan menyelaraskan program dan kegiatan penerangan Muslimat PAS Negeri.

   3. Bertanggungjawab melaporkan kepada Ketua dan Jawatankuasa Kerja Dewan Muslimat PAS Negeri atas segala tindakan dan usaha yang dijalankan berhubung dengan kegiatan dakwah dan penerangan.

  8. Pengarah Pilihan Raya Muslimat

   1. Bertanggungjawab atas kesempurnaan seluruh urusan pilihan raya Dewan Muslimat PAS Negeri.

   2. Menyedia, menyusun dan menyelaraskan aktiviti-aktiviti pilihan raya Dewan Muslimat PAS Negeri.

   3. Bertanggungjawab melaporkan kepada Ketua Dewan Muslimat PAS Negeri dan Jawatankuasa Kerja Dewan Muslimat PAS Negeri atas segala usaha dan tindakan berhubung dengan kegiatan pilihan raya.

  9. Ahli-ahli Jawatankuasa Kerja

   1. Menyatukan tenaga dan kegiatan Muslimat PAS Negeri.

   2. Menyelaras gerakan dan pentadbiran Dewan Muslimat PAS Kawasan-kawasan dengan kerjasama Badan Perhubungan PAS Negeri.

   3. Meluaskan pengaruh PAS di kalangan wanita-wanita Islam melalui kegiatan- kegiatan kewanitaan sambil membentuk dan memupuk keperibadian mereka supaya menjadi muslimat yang bertanggungjawab kepada agama dan negara serta meyakinkan mereka kepada cita-cita Islam yang diperjuangkan oleh PAS.

   4. Menubuhkan Dewan Muslimat PAS Kawasan dengan kerjasama Dewan Muslimat PAS Pusat, Badan Perhubungan PAS Negeri dan PAS Kawasan.

   5. Membentuk lajnah-lajnah yang difikirkan perlu dan melantik ahli-ahlinya di dalam dan dengan persetujuan mesyuarat Jawatankuasa Kerja Dewan itu

FASAL 74. Dewan Muslimat PAS Kawasan


  1. Sebuah Dewan Muslimat PAS Kawasan bolehlah ditubuhkan oleh Dewan Muslimat PAS Negeri dengan kerjasama Dewan Muslimat PAS Pusat, Perhubungan PAS Negeri dan PAS Kawasan dalam sebuah Kawasan PAS atau Kawasan Parlimen dengan syarat telah sedia ada tidak kurang daripada lima puluh orang Muslimat ahli PAS di dalam Kawasan itu.

  2. Pejabat bagi Dewan Muslimat PAS Kawasan itu ialah sepertimana yang telah disebutkan di dalam Fasal 38(3) Perlembagaan ini.

  3. Sebuah buku daftar ahli bagi Dewan Muslimat PAS Kawasan yang dicatatkan di dalamnya, Nama, Nombor Kad Pengenalan, Alamat, Pekerjaan dan Nombor Sijil Keahliannya dalam PAS hendaklah disedia dan disimpan oleh Setiausaha di Pejabat Dewan Muslimat Kawasan itu.

FASAL 75. Mesyuarat Agung Dewan Muslimat PAS Kawasan


  1. Dewan Muslimat PAS Kawasan hendaklah mengadakan Mesyuarat Agung Tahunannya sekali dalam setahun sebelum daripada berlangsungnya Mesyuarat Agung PAS Kawasan dan Muktamar Dewan Muslimat PAS Negeri, atau pada bila-bila masa yang ditetapkan oleh Jawatankuasa Kerja Dewan Muslimat Kawasan itu. Satu notis hendaklah dihantar kepada ahli tidak kurang 14 hari daripada tarikh mesyuarat agung hendak diadakan.

  2. Mesyuarat Agung Khas Dewan Muslimat PAS Kawasan bolehlah diadakan beberapa kali dalam setahun sekiranya dikehendaki oleh Ketua Dewan Muslimat PAS Kawasan atau dengan permintaan bersurat daripada sekurang- kurangnya satu pertiga daripada Ahli Jawatankuasa Kerja Dewan Muslimat PAS Kawasan atau satu pertiga daripada Jawatankuasa Kerja Muslimat PAS Cawangan dalam Kawasan itu. Maka Mesyuarat Agung Khas ini tidaklah boleh dibincangkan apa-apa perkara selain daripada perkara yang kerananya Mesyuarat Agung Khas itu diadakan.

  3. Ahli bagi Mesyuarat Agung Tahunan/Khas Dewan Muslimat PAS Kawasan itu ialah:

   1. Pengerusi Tetap dan Timbalannya.

   2. Jawatankuasa Kerja Dewan Muslimat PAS Kawasan.

   3. Ketua dan Setiausaha Jawatankuasa Muslimat PAS Cawangan-Cawangan.

   4. Tidak lebih dari lima orang Muslimat PAS Cawangan yang dilantik di dalam dan dengan persetujuan mesyuarat Jawatankuasa Muslimat PAS Cawangan- cawangan.

   5. Cukup bilang bagi menjalankan Mesyuarat Agung Dewan Muslimat PAS Kawasan itu ialah satu perdua daripada ahli-ahlinya yang di atas hadir.

   6. Pengerusi bagi Mesyuarat Agung Dewan Muslimat PAS Kawasan itu ialah Pengerusi Tetap atau Timbalannya yang dipilih pada tiap-tiap dua tahun sekali atau pada mana-mana Mesyuarat Agung Tahunan Dewan Muslimat PAS Kawasan yang ada pemilihan.

   7. Mesyuarat Agung Dewan Muslimat PAS Kawasan berkuasa mengangkat tidak lebih tiga orang wakil ke Muktamar Tahunan Dewan Muslimat PAS Pusat, tidak lebih tujuh wakil ke Muktamar Tahunan Dewan Muslimat PAS Negeri dan lima belas orang wakil ke Mesyuarat Agung PAS Kawasan.

FASAL 76. Jawatankuasa Kerja Dewan Muslimat PAS Kawasan


  1. Jawatankuasa Kerja Dewan Muslimat PAS Kawasan itu adalah terdiri dari:

   1. Seorang Ketua

   2. Seorang Timbalan Ketua

   3. Seorang Naib Ketua

   4. Seorang Setiausaha

   5. Tidak lebih daripada tiga orang Penolong Setiausaha

   6. Seorang Bendahari

   7. Seorang Ketua Penerangan

   8. Seorang Pengarah Pilihan Raya Muslimat, dan

   9. Dua belas orang Jawatankuasa Biasa.

  2. Ketua, Timbalan Ketua, Naib Ketua dan lapan orang daripada Ahli Jawatankuasa yang disebutkan dalam Ceraian (1)(i) Fasal ini hendaklah dipilih dan dilantik oleh Mesyuarat Agung Tahunan Dewan Muslimat PAS Kawasan itu daripada Muslimat-Muslimat PAS kawasan itu pada tiap-tiap dua tahun sekali atau pada mana- mana Mesyuarat Agung Tahunan yang ada pemilihan.

  3. Setiausaha, Penolong-penolong Setiausaha, Bendahari, Ketua Penerangan, Pengarah Pilihan Raya Muslimat dan empat orang lagi Jawatankuasa yang disebutkan dalam Ceraian (1)(i) Fasal ini hendaklah dilantik oleh Ketua di dalam dan dengan persetujuan mesyuarat Jawatankuasa Kerja Dewan itu daripada Muslimat-Muslimat PAS dalam Kawasan itu, dan akan memegang jawatan itu selama dua tahun atau sehingga kepada Mesyuarat Agung Tahunan Dewan Muslimat PAS Kawasan yang akan datang yang ada pemilihannya, atau sehingga ia berhenti atau diberhentikan dengan apa-apa sebab jua pun.

  4. Jika sekiranya Ketua Dewan Muslimat PAS Kawasan itu berhenti atau diberhentikan dengan apa-apa jua sebab sekalipun, maka Timbalan Ketuanya hendaklah memangku jawatan itu sehingga kepada Mesyuarat Agung yang akan datang yang ada pemilihannya. Dan jika kedua- duanya berhenti atau diberhentikan dengan apa- apa jua sebab pun maka Naib Ketuanya hendaklah dilantik memangku jawatan ketuanya dan seorang daripada Jawatankuasa Kerja Dewan Muslimat PAS Kawasan hendaklah dilantik memangku Jawatan Timbalan Ketua Dewan itu dan seorang dilantik memangku Jawatan Naib Ketua Dewan itu di dalam dan dengan persetujuan Mesyuarat Jawatankuasa Dewan Muslimat PAS Kawasan sehingga kepada Mesyuarat Agung yang akan datang, dan jika Naib Ketuanya juga berhenti atau diberhentikan maka seorang daripada Jawatankuasa Kerja Dewan Muslimat PAS Kawasan hendaklah dilantik memangku Jawatan Ketua Dewan Muslimat PAS Kawasan dan seorang dilantik memangku Jawatan Timbalan Ketua Dewan Muslimat PAS Kawasan dan seorang dilantik memangku Jawatan Naib Ketua Dewan Muslimat PAS Kawasan di dalam dan dengan persetujuan Mesyuarat Jawatankuasa Kerja Dewan Muslimat PAS Kawasan sehingga kepada Mesyuarat Agung yang akan datang yang ada pemilihannya.

  5. Adapun tempat yang dikosongkan oleh tiga orang Jawatankuasa itu bolehlah dilantik pengganti daripada mana-mana Muslimat PAS Kawasan itu oleh Mesyuarat Jawatankuasa Dewan itu.

  6. Jawatankuasa Kerja Dewan Muslimat PAS Kawasan hendaklah mengadakan mesyuaratnya tidak kurang daripada tiga kali dalam setahun, atau pada bila-bila masa yang dikehendaki oleh Ketua atau dengan permintaan bersurat daripada tidak kurang dari satu pertiga daripada jumlah Ahli-ahli Jawatankuasa Kerja Dewan itu.

  7. Cukup bilang bagi menjalankan mesyuarat Jawatankuasa Kerja Dewan itu ialah satu perdua daripada ahli-ahlinya hadir dan cukup bilang bagi mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Harian itu ialah lima orang daripada ahli-ahlinya hadir.

  8. Adapun seseorang Ahli Jawatankuasa Kerja Dewan Muslimat PAS Kawasan itu bolehlah dilucutkan jawatannya dengan persetujuan mesyuarat Jawatankuasa Kerja Dewan jika gagal hadir mesyuarat sebanyak tiga kali berturut-turut tanpa sebarang makluman kepada Setiausaha Dewan itu.

  9. Ketua, atau Timbalan Ketua, jika dia berhalangan hendaklah mempengerusikan semua mesyuarat Jawatankuasa Kerja dan Jawatankuasa Harian Dewan Muslimat PAS Kawasan.

  10. Ketua Dewan Muslimat PAS Kawasan dengan sendirinya menjadi Ahli Jawatankuasa Kerja PAS Kawasan. Jika Ketua Dewan Muslimat itu berhalangan atau apa-apa jua sebab yang ia tidak dapat hadir dalam mana-mana mesyuarat Kawasan, maka Timbalannya boleh diwakilkan secara bersurat untuk hadir di dalam mesyuarat- mesyuarat itu.(11)Ketua, Timbalan Ketua, Naib Ketua, Setiausaha, Penolong-penolong Setiausaha, Bendahari, Ketua Penerangan dan Pengarah Pilihan Raya Muslimat Dewan itu dengan sendirinya menjadi Jawatankuasa Harian Dewan Muslimat PAS Kawasan.

  11. Adapun Jawatankuasa Harian Dewan Muslimat PAS Kawasan mempunyai tugas-tugas berikut:

   1. Bertanggungjawab ke atas kesempurnaan pentadbiran dan perjalanan Dewan Muslimat PAS Kawasan dan urusan-urusan biasa Dewan ini.

   2. Menimbangkan sesuatu perkara yang mustahak dan terpaksa disegerakan.

   3. Mengadakan hubungan dan diplomasi dengan pelbagai pihak di peringkat Dewan ini selagi tidak bertentangan dengan dasar- dasar parti.

   4. Melaksanakan tugas-tugas tertentu yang diperturunkan kepadanya oleh mesyuarat Jawatankuasa Kerja Dewan Muslimat PAS Kawasan.

   5. Semua keputusan dan tindakan yang dibuat oleh jawatankuasa ini mengikut Pecahan (a), (b) dan (c) Ceraian ini hendaklah dimaklum dan disahkan oleh Jawatankuasa Kerja Dewan Muslimat PAS Kawasan.

FASAL 77. Tugas-tugas Dewan Muslimat PAS Kawasan


  1. Ketua

   1. Bertanggungjawab atas kesempurnaan perjalanan pentadbiran gerakan dan kegiatan Dewan Muslimat PAS dalam Kawasannya.

   2. Mengambil segala langkah yang perlu bagi menjaga dan memelihara perpaduan persefahaman dan kesungguhan Ahli-ahli Jawatankuasa Kerja Dewan Muslimat PAS Kawasan dalam menjalankan tugas masing- masing.

   3. Melantik Setiausaha, Penolong-penolong Setiausaha, Bendahari, Ketua Penerangan, Pengarah Pilihan Raya Muslimat dan Ahli- ahli Jawatankuasa kerja yang dilantik menurut peruntukan Perlembagaan ini dengan persetujuan mesyuarat Jawatankuasa Kerja Dewan Muslimat PAS Kawasan.

   4. Menetap dan mempengerusikan mesyuarat- mesyuarat Jawatankuasa Kerja dan Jawatankuasa Harian Dewan Muslimat PAS Kawasan.

  2. Timbalan Ketua

   1. Membantu tugas-tugas Ketua Dewan Muslimat PAS Kawasan.

   2. Mempengerusikan mesyuarat-mesyuarat Jawatankuasa Kerja dan Jawatankuasa Harian Dewan Muslimat PAS Kawasan apabila Ketua Dewan berhalangan atau tidak hadir.

  3. Naib Ketua

   1. Membantu tugas-tugas Ketua dan Timbalan Ketua Dewan Muslimat PAS Kawasan.

   2. Mempengerusikan mesyuarat-mesyuarat Jawatankuasa Kerja dan Jawatankuasa Harian Dewan Muslimat PAS Kawasan apabila Ketua atau Timbalan Ketua Dewan itu berhalangan atau tidak hadir.
  4. Setiausaha

   1. Bertanggungjawab secara langsung kepada Ketua Dewan Muslimat PAS Kawasan dan mesyuarat Jawatankuasa Kerja Dewan Muslimat PAS Kawasan.

   2. Bertanggungjawab atas kesempurnaan dan perlaksanaan pentadbiran Pejabat Dewan Muslimat PAS Kawasan dan pengambilan kakitangan dengan persetujuan mesyuarat Jawatankuasa Harian Dewan Muslimat PAS Kawasan.

   3. Bertanggungjawab atas kesempurnaan semua mesyuarat Jawatankusa Kerja dan Jawatankuasa Harian Dewan Muslimat PAS Kawasan.
  5. Penolong Setiausaha

   1. Bertanggungjawab kepada Setiausaha Dewan Muslimat PAS Kawasan.

   2. Membantu tugas-tugas Setiausaha dalam urusan pentadbiran Pejabat Dewan Muslimat PAS Kawasan.
  6. Bendahari

   1. Bertanggungjawab atas kesempurnaan kewangan Dewan Muslimat PAS Kawasan.

   2. Bertanggungjawab menyediakan penyata tahunan kewangan untuk diperiksa oleh Pemeriksa Kira-Kira Dewan dan membentangkan penyata itu kepada Mesyuarat Agung Tahunan Dewan Muslimat PAS Kawasan.

   3. Menyediakan rancangan-rancangan untuk mengukuhkan kedudukan kewangan Dewan Muslimat PAS Kawasan.
  7. Ketuan Penerangan

   1. Bertanggungjawab atas kesempurnaan kegiatan dakwah dan penerangan Muslimat PAS dalam kawasannya.

   2. Menyedia, menyusun dan menyelaraskan program dan kegiatan penerangan Muslimat PAS Kawasan.

   3. Bertanggungjawab melaporkan kepada Ketua dan Jawatankuasa Kerja Dewan Muslimat PAS Kawasan atas segala tindakan dan usaha yang dijalankan berhubung dengan kegiatan dakwah dan penerangan.
  8. Pengarah Pilihan Raya Muslimat

   1. Bertanggungjawab atas kesempurnaan seluruh urusan pilihan raya Dewan Muslimat PAS Kawasan.

   2. Menyedia, menyusun dan menyelaraskan aktiviti-aktiviti pilihan raya Dewan Muslimat PAS Kawasan.

   3. Bertanggungjawab melaporkan kepada Ketua Dewan Muslimat PAS Kawasan dan Jawatankuasa Kerja Dewan Muslimat PAS Kawasan atas segala usaha dan tindakan berhubung dengan kegiatan pilihan raya.

  9. Ahli-ahli Jawatankuasa Kerja

   1. Menyelaraskan pentadbiran dan kegiatan Jawatankuasa Muslimat cawangan dengan kerjasama PAS Cawangan dan Kawasan.

   2. Meluaskan pengaruh PAS dalam kawasan itu melalui kegiatan-kegiatan kewanitaan sambil berusaha membimbing dan memimpin wanita-wanita Islam di kawasan itu ke arah cita-cita Islam yang diperjuangkan oleh PAS.

   3. Membentuk lajnah-lajnah yang difikirkan perlu dan melantik ahli-ahlinya di dalam dan dengan persetujuan mesyuarat Jawatankuasa Kerja Dewan itu.

   4. Mengangkat wakil ke Muktamar Khas Dewan Muslimat PAS Pusat dan/atau Muktamar Khas Dewan Muslimat PAS Negeri dan/atau Mesyuarat Agung Khas PAS Kawasan jika wakil yang diangkat oleh Mesyuarat Agung Tahunan Dewan Muslimat PAS Kawasan tidak lagi menjadi wakil mengikut Fasal 19(7) Perlembagaan ini.

 

 

<Kembali
[Laman Utama]
Seterusnya>